Druhý Jánov list

 

Druhý Jánov list

 

DRUHÝ JÁNOV LIST

 

1 Pozdrav. –   1 Ja, starší, vyvolenej panej a jej deťom, ktoré v pravde milujem – a nielen ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu –, 2 kvôli pravde, ktorá v nás zostáva a bude s nami naveky. 3 Bude s nami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, Otcovho Syna, v pravde a láske.

 

Prikázanie lásky. –  4 Veľmi som sa zaradoval, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca.  5 A teraz ťa, pani, prosím – ale nie akoby som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré sme mali od začiatku –, aby sme jeden druhého milovali. 6 A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podľa neho žili.

 

Varovanie pred bludármi. –  7 Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist. 8 Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. 9 Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna.

10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. 11 Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.

 

Záver. – 12 Mnoho by som vám mal písať; nechcel som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a povieme si to ústne, aby naša radosť bola úplná.

 13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry.

 

 
1. „Pani a jej deti“ je bližšie neoznačená miestna cirkev a jej veriaci. „V pravde“, výraz označuje lásku pochádzajúcu z pravdy, ktorú hlásal Kristus a ktorá prebýva v srdciach kresťanov.
4. Žiť v pravde znamená žiť vo svetle príkazu o láske.
5. Porov. 1 Jn 2, 7 – 8; 3, 11.
7. O zvodcoch porov. 1 Jn 2, 18 – 27; 4, 1.
13. „Sestra“ je cirkev, do ktorej patrí „starší“, autor listu. Ako kresťania sú bratmi, tak miestne cirkvi sú sestrami.
  Druhý Jánov list