Druhý list Timotejovi

 

Druhý list Timotejovi

1 Pozdrav. – 1 Pavol, z Božej vôle apoštol Ježiša Krista podľa prisľúbenia života, ktorý je v Ježišovi Kristovi, 2 milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, nášho Pána.

 

Apoštol vzdáva vďaky za Timoteja. – 3 Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. 4 A keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť. 5 Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty.

 

Vernosť v Pánovej službe, 1, 6 – 2, 13

 

Smelo hlásaj pravdu. –  6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. 7 Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.  8 Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.  9 On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. 10 No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom 11 a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.

 12 Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 13 Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. 14 Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

 15 Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes.  16 Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy, 17 ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a našiel ma. 18 – Nech mu Pán dá, aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. – A aké služby preukázal v Efeze, ty vieš najlepšie.

6. Porov. 1 Tim 4, 14.
8. Pavol píše tento list počas druhého väznenia v Ríme.
9 – 10. Ide o základné prvky kresťanskej katechézy.
12. O tom, čo mu bolo „zverené“ (depósitum), porov. poznámku k 1 Tim 6, 20. „Onen deň“ je deň slávneho Kristovho príchodu, deň súdu.
15. Nejde o zanechanie viery, ale o nedostatok odvahy vytrvať pri ňom a vydávať svedectvo.
16. Niektorí z tohto vyjadrenia usudzujú, že Oneziforos medzitým zomrel.
  Druhý list Timotejovi