Kniha Judita

 

Kniha Judita

I. Víťazstvo Asýrčanov nad okolitými národmi, 1, 1 – 3, 10

 

1 Nabuchodonozor panuje nad Východom. –  1 V dvanástom roku vlády kráľa Nabuchodonozora, ktorý kraľoval v Asýrsku vo veľkom meste Ninive, Arfaxad kraľoval nad Médmi v Ekbatane. 2 On postavil okolo Ekbatany hradby z kresaných kameňov o šírke troch lakťov a dĺžke šesť lakťov. Hradby urobil sedemdesiat lakťov vysoké a päťdesiat lakťov široké. 3 Nad ich bránami postavil stolakťové veže a ich základy položil na šírku šesťdesiatich lakťov. 4 Brány urobil tak, že čneli do výšky sedemdesiatich lakťov a boli široké štyridsať lakťov, aby nimi mohla tiahnuť vojenská moc jeho bojovníkov a zoradený šík jeho pešiakov.

5 V tých dňoch kráľ Nabuchodonozor urobil vojenskú výpravu proti kráľovi Arfaxadovi na veľkej pláni, ktorou je rovina na území Ragau. 6 Pridali sa k nemu všetci obyvatelia vrchov i všetci, čo bývajú pri Eufrate, Tigrise a Hidaspene a na rovinách Elymajského kráľa Ariocha. Tak sa zišlo mnoho národov do boja synov Chaldejcov.

7 Asýrsky kráľ Nabuchodonozor poslal poslov k všetkým obyvateľom Perzie a k všetkým obyvateľom na západe: k obyvateľom Cilície, Damasku, Libanonu, Antilibanonu a k všetkým obyvateľom na morskom pobreží;  8 aj k národom, čo sú v Karmeli a Galaáde, k obyvateľom Hornej Galiley a veľkej roviny Ezdrelon;  9 k všetkým v Samárii a jej mestách i za Jordánom až po Jeruzalem, Batanu, Chelus, Kádeš, Egyptskú rieku, Tafnas, Ramesses a do celej krajiny Gesen, 10 až za Tanis a Memfis, aj ku všetkým obyvateľom Egypta až po hranice Etiópie. 11 Ale všetci obyvatelia celej zeme opovrhli posolstvom asýrskeho kráľa Nabuchodonozora a nezišli sa bojovať spolu s ním, lebo sa ho nebáli, veď bol sám proti nim. Jeho poslov poslali s posmechom späť naprázdno.

12 Vtedy sa kráľ Nabuchodonozor veľmi rozhneval na všetky tieto krajiny a zaprisahal sa na svoj trón a kráľovstvo, že sa vypomstí a vyhubí svojím mečom všetky kraje Cilície, Damasku a Sýrie, i všetkých obyvateľov Moabska a synov Amona, aj celú Judeu a všetkých, čo sú v Egypte, až po hranice dvoch morí. 13 V sedemnástom roku sa vypravil so svojím vojskom proti kráľovi Arfaxadovi, porazil ho v boji a premohol celé Arfaxadovo vojsko, aj celú jeho jazdu a všetky jeho vozy, 14 a zmocnil sa jeho miest. Dostal sa až do Ekbatany, zaujal veže, vyplienil ich námestia a ich nádheru vyviedol na posmech. 15 Arfaxada chytil v pohorí Ragau, prebodol ho kopijami a v ten deň ho úplne zničil. 16 Potom sa aj s ľudom, ktorý sa mu pridal, veľmi veľké množstvo bojovníkov, vrátil do Ninive. Tam sa zastavil, zabával sa a hodoval on i jeho vojsko stodvadsať dní.

 

 
1. Arfaxad, médsky kráľ, nie je nám bližšie známy. – Výklad knihy robí veľké ťažkosti najmä tým exegétom, ktorí obhajujú prísnu historickú povahu tohto spisu. Kráľa Nabuchodonozora Knihy Judita majú mnohí za Nebukadnesara, novobabylonského kráľa (604 – 561 pred Kr.), ale potom ako by mohol panovať v Ninive, ktoré bolo už pred ním roku 612 rozborené? Preto iní myslia na perzských panovníkov, ako sú Kambysés, Dárius I., Xerxes I., Artaxerxes Dlhoruký a Artaxerxes III., dokonca na Seleuka I., alebo na Antiocha Epifana.
8. Mnohí vykladači opravujú tu uvedené zemepisné názvy a vyhlasujú, že ich možno dosť ľahko stotožňovať s názvami, nachádzajúcimi sa na mape starého Blízkeho východu.
9. Egyptská krajina Gesen je nám známa ako niekdajšie sídlo Izraela, keď bol v egyptskom otroctve (porov. Gn 45, 10).
  Kniha Judita