Kniha proroka Aggea

 

Kniha proroka Aggea

1 Výzva na stavbu chrámu. –  1 V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca, prehovoril Pán prostredníctvom proroka Aggea k judskému námestníkovi Zorobábelovi, synovi Salatiela, a k veľkňazovi Jozuemu, synovi Josedeka: 2 „Toto hovorí Pán zástupov: Tento ľud vraví: »Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom.«“ 3 Pán však prehovoril prostredníctvom proroka Aggea takto: 4 „Pre vás je už čas bývať vo vykladaných domoch, kým tento dom je pustý? 5 Nuž, teraz toto hovorí Pán zástupov: Všimnite si, ako sa vám vodí!  6 Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali, a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka.“

7 Toto hovorí Pán zástupov: „Všimnite si, ako sa vám vodí!  8 Choďte do hory, dovezte drevo a stavajte dom! Budem v ňom mať záľubu a oslávim sa, hovorí Pán.  9 Hľadel si za množstvom, a bolo z toho málo; doviezli ste to domov, a odfúkol som to. Prečo? – hovorí Pán zástupov. Pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu. 10 Preto sa nad vami zavrelo nebo, že niet rosy a zem nevydala svoju úrodu. 11 Privolal som suchotu na zem, na vrchy, na obilie, na mušt, na olej a na všetko, čo zem vydáva; na ľudí, na zvieratá a na všetku prácu rúk.“

12 Salatielov syn Zorobábel a veľkňaz, Josedekov syn Jozue, a celý zvyšok ľudu poslúchol hlas Pána, svojho Boha, a slová proroka Aggea, lebo ho poslal Pán, ich Boh. A ľud sa bál Pána. 13 Aggeus, Pánov posol, povedal ľudu podľa Pánovho posolstva: „Ja som s vami, hovorí Pán.“ 14 I povzbudil Pán ducha judského námestníka, Salatielovho syna Zorobábela, i ducha veľkňaza, Josedekovho syna Jozueho, ako aj ducha celého zvyšku ľudu a dali sa do roboty na dome Pána zástupov, svojho Boha; 15 dvadsiateho štvrtého dňa šiesteho mesiaca v druhom roku kráľa Dária.

 

 

1. O osobách spomínaných v tomto verši pozri úvod.
6. Na práci nebolo požehnania.
8. Boh bude z nového chrámu tak žehnať svoj ľud, že ho svet bude oslavovať.
9 – 11. Rozumej: Úroda bola oveľa menšia, než ste čakali, a aj čo sa urodilo, zahynulo.
  Kniha proroka Aggea