Kniha proroka Amosa

 

Kniha proroka Amosa

KNIHA PROROKA AMOSA

 

 

1  1 Slová Amosa, jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Izraelu v dňoch judského kráľa Oziáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama, syna Joasovho, dva roky pred zemetrasením.

 

 2 I povedal:

„Pán volá zo Siona,

z Jeruzalema vydáva svoj hlas.

Smútia nivy pastierov

a zoschýna vrchol Karmelu.“

 

Výhražné reči

Zahynú pohanské národy, ale aj Júda a Izrael

 

Damask

 

 3 Toto hovorí Pán:

„Pre tri hriechy Damasku,

ba pre štyri – neodvolám to:

pretože mláťačkou železnou

mlátili Galaád,

4 vrhnem oheň na Hazaelov dom

a strávi Benadadove paláce.

 5 Zlámem závory Damasku,

vykynožím obyvateľov z údolia hriechu

a z Bet Edenu toho, čo drží žezlo,

ľud Aramu však pôjde do Kíru,“

hovorí Pán.

Filištínci

 

 6 Toto hovorí Pán:

„Pre tri hriechy Gazy,

ba pre štyri – neodvolám to:

pretože odviedli všetkých do zajatia,

aby ich vydali Edomu,

7 vrhnem oheň na múry Gazy

a strávi jej paláce.

8 Vykynožím obyvateľov Azotu

a z Askalonu toho, čo drží žezlo;

vystriem ruku proti Akaronu,

takže zhynú zvyšky Filištíncov,“

hovorí Pán, Jahve.

 

Týrus

 

 9 Toto hovorí Pán:

„Pre tri hriechy Týru,

ba pre štyri – neodvolám to:

pretože vydali všetkých zajatcov Edomu

a nepamätali na bratskú zmluvu,

10 vrhnem oheň na múry Týru

a strávi jeho paláce.“

 

Edom

 

 11 Toto hovorí Pán:

„Pre tri hriechy Edomu,

ba pre štyri – neodvolám to:

pretože mečom stíhal svojho brata,

zničil lásku k nemu,

jednostaj držal svoj hnev

a svoju zlosť prechovával večne,

12 vrhnem oheň na Teman

a strávi paláce Bosry.“

 

Amončania

 

 13 Toto hovorí Pán:

„Pre tri hriechy Amonových synov,

ba pre štyri – neodvolám to:

pretože rozparovali ťarchavé Galaádu,

aby rozšírili svoje hranice,

 14 zapálim oheň na múroch Raby,

takže strávi jej paláce

za lomozu v deň vojny,

za búrky v deň víchrice.

15 Jej kráľ pôjde do zajatia,

on a s ním jeho kniežatá,“

hovorí Pán.

 

 
1. O Amosovi a kráľoch v tomto verši spomínaných pozri úvod. Zemetrasenie, o ktorom je tu reč, muselo byť veľmi pamätné, keďže ho ešte aj o niekoľko storočí spomína prorok Zachariáš (14, 5).
2. Začiatok verša je citát z Joel 4, 16 (Vg 3, 16). O Karmeli pozri 1 Kr 18, 19.
3. Damask bol hlavným mestom Aramejska (Sýrie). Ukrutnosť Aramejčanov k obyvateľom Galaádu sa spomína v 2 Kr 10, 32 a 13, 7. O mláťačke pozri pozn. k Iz 28, 27.
5. Bet Eden bola sýrska provincia; asýrske pamiatky ju volajú Bít-Adini. Jej poloha nie je presne známa. – Ten, čo drží žezlo, je panovník. – Poloha Kíru je neznáma, porov. Iz 22,6; Am 9, 7.
6 – 8. O tomto zločine Filištíncov pozri pozn. k Joel 4, 4 – 8. (Vg 3, 3 n.). Gaza, Azot, Askalon a Akaron boli hlavné mestá filištínskych kniežatstiev. Gét, hlavné mesto piateho kniežatstva, sa tu nespomína. – Prorok zakaždým zdôrazňuje, že Božie výroky sú neodvolateľné.
9 n. Aj Týrčanom sa vyčíta, že predávali Izraelitov za otrokov Edomčanom a zabudli na priateľstvo, ktoré Izraelitov za čias Dávida a Šalamúna viazalo k Týrčanom, porov. 2 Sam 5, 11; 1 Kr 5, 15; 9, 11.
11 n. Edomčania boli bratským národom Izraelitov, pretože pochádzali od Jakubovho brata Ezaua. – O Temane pozri pozn. k Jer 49, 7; o Bosre pozn. k Iz 34, 6.
13. O podobných ukrutnostiach pozri 2 Kr 8, 12; 15, 16.
14. O Rabe pozri pozn. k Jer 49, 2.
  Kniha proroka Amosa