Kniha proroka Habakuka

 

Kniha proroka Habakuka

KNIHA PROROKA HABAKUKA

 

Žaloba na hriešneho

1  1 Výrok, ktorý dostal vo videní prorok Habakuk.

 

 2 Dokedy mám volať, Pane, a nevyslyšíš?

Kričím k tebe: „Násilie!“, a nezachraňuješ?

3 Prečo mi dáš vidieť hriech

a pozeráš na nešťastie?

Útlak a násilie je predo mnou,

rodí sa spor a vzniká zvada.

4 Preto sa ochromuje zákon

a nikdy neprerazí právo,

lebo bezbožník obchádza spravodlivého;

preto vychádza pokrivené právo.

 

Trestajúci nepriateľ

 

5 „Pozrite medzi národy a viďte

a zhrozíte sa úžasne,

lebo vo vašich dňoch vykonám čin,

že neuveríte, keď vám ho rozpovedia.

6 Lebo, hľa, ja vzbudím Chaldejcov,

hrozný a obratný národ,

ktorý sa rozíde po šírej zemi,

aby dobyl obydlia, ktoré nie sú jeho.

 7 Úžasný je a strašný,

jeho právo a pýcha vychádza od neho.

8 Ľahšie než leopardy sú jeho kone,

rýchlejšie ako vlky za večera;

jeho jazdci sa ženú,

jeho jazdci prichádzajú zďaleka,

letia sťa orol, keď sa vrhá na korisť.

 9 Každý kráča za násilím,

všetky ich tváre sú východný vietor,

nakopia zajatcov ako piesku.

 10 Posmech si robí z kráľov,

kniežatá sú mu na výsmech,

vysmieva sa každej pevnosti,

nakopí piesku a zaujme ju.

 

 11 Nato mu nadmieru ožije duch,

prehreší sa, svoju silu pokladá za boha.“

 

Prorokova horlivosť

 

 12 Či nie si ty, Pane, od pradávna?

Môj Bože, môj Svätý, nezomrieme!

Pane, pre súd si ho ustanovil;

Skala, pre karhanie si ho postavil.

13 Máš čisté oči, nechceš vidieť zlo

a nemôžeš hľadieť na nešťastie.

Prečo hľadíš mlčky na protivníkov,

keď zločinci hlcú lepších od seba?

 14 Ľudí robíš podobnými rybám v mori,

plazom, ktoré nemajú vládcu.

15 Všetkých vylovil svojou udicou,

povyťahoval svojou sieťou

a pozbieral ich do svojho čereňa,

preto sa raduje a plesá.

 16 Za to obetuje svojej sieti,

prináša kadidlo svojmu čereňu,

veď ich pomocou má tučný podiel

a mastný pokrm.

17 Či má preto vyprázdňovať svoju sieť

a ustavične bez milosti zabíjať národy?

 

 
1. O Habakukovi pozri úvod. K slovu „Výrok“ pozri pozn. k Iz 13, 1.
2 – 4. Z verša 5 vidieť, že sa prorok žaluje na násilnosti svojho národa.
5. Rozumej: Boh má poruke množstvo národov, ktoré by mohol poslať proti svojmu bezbožnému národu. Stať veršov 5 – 11 je Pánova odpoveď na prorokove žaloby.
7. Nikoho nestrpí nad sebou a neuznáva cudzie právo.
9. Ako východný vietor ženie pred sebou hŕby piesku z púšte, tak ženú Chaldejci zajatcov.
10. „Nakopí piesku“ rozumej: postaví val okolo obliehaného mesta.
11. Tento verš je neistý. Jeho pravdepodobný zmysel je, že Chaldejci, zvedení svojimi úspechmi, ich budú pokladať za dielo svojej sily a neuvážia si, že sú len nástrojom Pána.
12 – 13. Božími hrozbami prestrašený prorok vyslovuje nádej, že národ nezahynie. Boh nepošle Chaldejcov, aby vyhubili, ale aby len pokarhali Izraelitov. Preto prosí Pána, aby nestrpel, že nepriateľ ničí aj nevinných. „Skala“ je tu oslovenie Boha, ktorý sa v Písme často volá Skalou, Pevnosťou.
14 n. Boh dovolí, aby si Chaldejci bez ťažkostí podmanili cudzie národy.
16. Vyslovuje sa podobná myšlienka ako vo verši 11. Chaldejci budú pokladať za bohov svoje nástroje, pomocou ktorých sa im podarilo zmocniť sa cudzích národov.
  Kniha proroka Habakuka