Kniha proroka Joela

 

Kniha proroka Joela

KNIHA PROROKA JOELA

 

Pohroma kobyliek, kap. 1 – 2

1 Opis navštívenia Izraela. – 1  Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Joelovi, synovi Fatuela.

 

2 Čujte toto, starci,

nakloňte si ucho,

všetci obyvatelia zeme!

Či sa stalo takéto za vašich dní

alebo za dní vašich otcov?

3 Rozprávajte o tom svojim deťom

a vaše deti svojim deťom

a ich deti ďalším pokoleniam!

4  Zvyšok po rezáčovi zožrala kobylka,

zvyšok po kobylke zožral skokan,

zvyšok po skokanovi zožral ničiteľ.

5 Vzbuďte sa, opilci, plačte

a kvíľte, všetci pijani vína,

pre mušt, lebo vám ho spred úst zničili.

6  Lebo do mojej krajiny vystúpil

mocný a nespočetný národ;

jeho zuby sú zuby leva,

hryzáky má ako levica.

7 Moju vinicu obrátil na púšť

a moje figovníky obhrýzol,

úplne ich olúpal a zahodil,

obeleli ich konáre.

8  Kvíľ ako panna odiata vrecovinou

pre muža svojej mladosti!

9  Pokrmové a nápojové obety

zmizli z domu Pánovho,

smútia kňazi, služobníci Pánovi.

10 Spustošené je pole, smúti roľa,

veď je znivočené obilie,

vyschol mušt, olej uvädol.

11 Roľníci sa hanbia, jajkajú vinári

pre pšenicu a jačmeň,

lebo žatva je preč z poľa.

12 Vinič vyschol, figovníky uvädli,

granátniky i palmy a jablone,

všetky stromy poľa vyschli,

áno, zmizla radosť u ľudí.

 

Výzva na pokánie

 

13  Opášte sa a nariekajte, kňazi,

kvíľte, služobníci oltára,

poďte, bedlite vo vrecovinách,

sluhovia môjho Boha,

lebo domu Pánovmu sú upreté

obety pokrmu a nápoja.

14  Zasväťte pôst, zvolajte zbor,

zhromaždite starcov, všetkých občanov krajiny

do domu Pána, svojho Boha, a volajte k Pánovi:

15  „Beda tomuto dňu, veď blízo je Pánov deň,

príde ako pohroma od Hromovládcu!

16 Či nie pred naším zrakom hynie pokrm,

z domu nášho Boha radosť a plesanie?“

17  Hnijú semená pod svojimi hrudami,

pusté sú sýpky, rúcajú sa sklady,

lebo obilie vyšlo na hanbu.

18 Ako bučí dobytok! Blúdia čriedy statku,

lebo nemajú pastvy; aj stáda oviec hynú.

 

Modlitba

 

19  K tebe, Pane, volám,

lebo oheň strávil stepné lúky

a plameň spálil všetky stromy poľa.

20 I zverina poľa túži po tebe,

lebo vyschli vodné toky

a oheň strávil stepné lúky.

 

 

1. O Joelovi a Fatuelovi pozri úvod k tomuto prorokovi.
4. Rezáč, kobylka, skokan a ničiteľ sú len rozličné básnické názvy ázijských sťahovavých kobyliek. Tieto bývajú z času na čas podnes pohromou východných krajín. Lietajú v neuveriteľne veľkých množstvách, ako celé oblaky, ktoré zatemnia aj slnko. Kde zosadnú, vyžerú všetku zeleň, potom letia ďalej. Z opisu proroka Joela, ináč veľmi živého, nemožno zistiť, či hovorí o skutočnej pohrome kobyliek a či kobylkami len zvýrazňuje nepriateľské vojsko.
6 – 12. Prorok povzbudzuje izraelský národ k pokániu a stavia mu pred oči tresty, ktoré ho očakávajú pre jeho hriešnosť. Robí to za pomoci rozličných obrazov: opisuje nepriateľa, hynúcu vinicu a figovníky, žiaľ panny nad stratou muža jej mladosti atď.
8. Hoci dievča po zasnúbení ostávalo ešte pannou v rodičovskom dome, zákon ju už pokladal za ženíchovu manželku. Ak zomrel, oplakávala ho ako muža.
9 – 10. Pri pokrmových a nápojových obetách sa obetoval chlieb, víno a olivový olej. Keď ich nebolo, obety sa konať nemohli.
13. „Opášte sa!“ – totiž kajúcim rúchom.
14. Zbor ľudu má pôstom a modlitbou odprosovať Pána.
15. Deň Pána je deň, keď Boh súdi a tresce zem. – Porov. Iz 2, 12; 13, 6. 9.
17. Začiatok verša je neistý.
19 n. K pohrome kobyliek sa druží sucho, takže pole vyzerá ako po požiari.
  Kniha proroka Joela