Kniha proroka Malachiáša

 

Kniha proroka Malachiáša

KNIHA PROROKA MALACHIÁŠA

 

1 Pánova láska k Izraelu. –  1 Výrok. Pánovo slovo Izraelu prostredníctvom Malachiáša:  2 „Miloval som vás, hovorí Pán, vy sa však pýtate: »Čímže si nám preukazoval lásku?« – Či Ezau nebol Jakubovi bratom? – hovorí Pán. Miloval som však Jakuba 3 a Ezaua som nenávidel. Jeho vrchy som obrátil na púšť a jeho dedičstvo som dal šakalom na púšti. 4 Ak povieš, Edom: »Sme spustošení, ale zas postavíme rozvaliny,« toto hovorí Pán zástupov: Oni postavia, ja však zrúcam a budú ich volať »Územie bezbožnosti« a »Ľud, na ktorý sa Pán večne hnevá«. 5 Keď to vaše oči uvidia, poviete: »Pán je veľký až za hranice Izraela.«

Výčitky kňazom. – 6 Syn si má ctiť otca a sluha svojho pána. Ak som ja otec, kde je úcta ku mne? Ak som Pán, kde je bázeň voči mne? – hovorí Pán zástupov vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom. Ale vy sa pýtate: »Akože opovrhujeme tvojím menom?«  7 Tak, že prinášate na môj oltár poškvrnený chlieb. A spytujete sa: »Čím sme ťa poškvrnili?« Keď hovoríte: »Pánov stôl možno podceniť.« 8 Keď prinášate slepé na obetu, to nie je zlo? A keď prinášate chromé a choré, to nie je zlo? Nože daruj to svojmu predstavenému, či mu budeš milý, alebo či bude blahosklonný k tebe! – hovorí Pán zástupov. 9 Ale teraz udobrite tvár Boha, aby sa nad vami zľutoval. Toto robili vaše ruky! Či bude blahosklonný k vám? – hovorí Pán zástupov.

Novozákonná čistá obeta. –  10 Keby bol niekto z vás, kto by zavrel bránu, aby ste nezapaľovali môj oltár nadarmo! Nemám vo vás zaľúbenie – hovorí Pán zástupov, a neprijmem obetu z vašich rúk.  11 Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.

 12 Ale vy ho znesväcujete, keď hovoríte: »Pánov stôl môže byť poškvrnený a jeho pokrmom môže byť bezcenný plod.«  13 Hovoríte: »To je námaha!« a opovrhujete ňou, hovorí Pán zástupov; a prinášate ulúpené, chromé a choré; prinášate to ako obetu, a to mám prijať z vašich rúk? – hovorí Pán. 14 Zlorečený je podvodník, ktorý má v stáde samčeka; urobí svojmu Pánovi sľub, obetuje však chybné. Veď ja som veľký Kráľ – hovorí Pán zástupov, a moje meno je obávané medzi národmi.

 

 
1. O Malachiášovi pozri úvod k tomuto prorokovi.
2 – 5. Prorok chce, aby si národ uvedomil, že za Božiu lásku môže ďakovať len Pánovmu milosrdenstvu, nie svojim zásluhám, ktorých nemal. – O význame slova „nenávidieť“ pozri poznámky k Lk 14, 26 a Rim 9, 12 – 13, z ktorých je zrejmé, že Boh nikoho nemá v nenávisti.
7 – 9. Chlieb na Pánovom stole, na oltári, sú obety. – Predstavený, o ktorom je tu reč, je námestník perzského kráľa nad Judeou.
10. Obety, ktoré sa Pánovi nepáčia, sa konajú nadarmo.
11. Spomínajú sa obety, ktoré sa budú konať Pánovi po celom svete, medzi všetkými národmi. Tu môže byť reč len o mesiášskych časoch, lebo len v mesiášskych časoch sa mu po celom svete prináša milá a čistá obeta. Nemožno teda pochybovať o tom, že Malachiáš týmito slovami predpovedá novozákonnú obetu, ktorú dnes voláme svätou omšou.
12. Obety sa volajú Pánovým pokrmom.
13. Kňazi sa ponosujú na prácu, spojenú s prinášaním obiet.
  Kniha proroka Malachiáša