Kniha proroka Sofoniáša

 

Kniha proroka Sofoniáša

KNIHA PROROKA SOFONIÁŠA

 

 

1 Oznámenie Božieho súdu. –  1 Slovo, ktoré Pán prehovoril k Sofoniášovi, synovi Chusiho, syna Godoliáša, syna Amariáša, syna Ezechiáša, v dňoch judského kráľa, Amonovho syna Joziáša.

2 „Dočista zmetiem všetko z povrchu zeme, hovorí Pán. 3 Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem vtáky neba a ryby mora. Skaza zločincom! – a vykántrim ľudí z povrchu zeme, hovorí Pán.  4 Vystriem ruku proti Júdovi a proti obyvateľom Jeruzalema a vyhubím z tohto miesta zvyšky bálov i mená žrecov a kňazov; 5 i tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému vojsku; i tých, čo sa klaňajú a prisahajú na Pána, ale prisahajú aj na Milkoma; 6 i tých, čo sa vzdialili od Pána, nehľadajú Pána a nejdú za ním.“

 7 Ticho pred tvárou Pána, Jahveho! Veď blízko je Pánov deň; áno, Pán usporiadal obetu, zasvätil svojich povolaných.  8 „V deň Pánovej obety navštívim kniežatá a kráľovičov i všetkých, čo sa obliekajú do rúch cudzincov.  9 A navštívim tých, čo preskakujú v ten deň cez prah, čo naplňujú dom svojho Pána klamstvom a ľsťou.  10 V ten deň, hovorí Pán, bude hlasný krik od Rybnej brány, jajkanie od druhej a veľká záhuba od kopcov.  11 Jajkajte, obyvatelia Možiara, veď zahynie celý kanaánsky ľud, vyničia všetkých, čo vážia striebro.  12 V ten deň prekutám Jeruzalem lampami a navštívim chlapov, ktorí tučnejú na svojich kvasniciach a hovoria si: »Pán neurobí ani dobré, ani zlé.« 13 Ich bohatstvo prepadne lúpeži a ich domy spustnutiu; budú stavať domy, no bývať (v nich) nebudú, budú vysadzovať vinohrady, ale víno z nich piť nebudú.“

 

 14 Blízko je Pánov deň,

blízko a je veľmi rýchly.

Čuj, Pánov deň,

trpko tam kričí silák.

15 Ten deň je deň hnevu,

deň úzkosti a zvierania,

deň víchra a víchrice,

deň tmy a temnoty,

deň oblakov a mrákavy.

 16 Deň pozauny a lomozu

proti opevneným mestám

a proti vysokým baštám.

17 Do úzkosti vženiem ľudí,

že budú chodiť ako slepí,

lebo zhrešili proti Pánovi;

ich krv sa bude vylievať ako prach

a ich telá ako hnoj.

18 Ani ich striebro, ani ich zlato

ich nevládze zachrániť

v deň Pánovho hnevu.

Oheň jeho žiarlivosti

pohltí celú zem,

lebo skoncuje, a to hrozne,

so všetkými obyvateľmi zeme.

 
1. O Sofoniášovi a jeho rode pozri úvod k tomuto prorokovi.
4 – 6. Judsku sa vyčíta, že popri Pánovi sa klania aj modlám. O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7, 3 – 4. O vojsku nebies porov. pozn. k Jer 8, 2; o Milkomovi (Molochovi) pozn. k 2 Sam 12, 30.
7. Pánov deň pozri pozn. k Iz 2, 12. K obrazu o obetách pozn. k Jer 46, 10; Ez 39, 17. Pán povolá nepriateľov, aby vykonali na Judsku trest.
8. Prorok zazlieva napodobňovanie cudzej módy v obliekaní.
9. Výklad verša je neistý. Možno azda myslieť na to, že Izraeliti napodobňovali Filištíncov, ktorí nevkročili na prah Dagonovho chrámu. Príčinu pozri 1 Sam 5, 4 n.
10. O Rybnej bráne pozri pozn. k 2 Krn 33, 14. – Nevieme, či sa výrazom „druhej“ označuje brána a či nejaká časť mesta. Niektorí prekladajú: „jajkanie od nového mesta“.
11. Nevieme, ktoré jeruzalemské údolie sa volalo Možiarom. Bývali tam kupci. Kupectvom sa zaoberali pôvodne Kanaánčania, preto volali aj židovských kupcov Kanaánčanmi. O vážení striebra Iz 55, 1.
12. Ľudí, ktorí sa cítia v bezpečí a neboja sa trestu, pretože popierajú Božiu prozreteľnosť, prirovnáva prorok k vínu na droždí.
14 n. „Pánovým dňom“ hrozí prorok Judsku pre jeho hriešnosť a modloslužbu, ktorú potom kráľ Joziáš odstránil. Robí to rozličnými obrazmi, aby blížiacu sa hrozbu poslucháčom lepšie objasnil.
16. Proti opevneným mestám zaznie trúba a bojový lomoz nepriateľa.
  Kniha proroka Sofoniáša