Kniha Rút

2 Rút zbiera klásky na Bózovom poli. – 1 Podľa svojho muža mala Noemi istého príbuzného, ktorý bol veľmi zámožným mužom z Elimelechovho rodu; volal sa Bóz.  2 Moabka Rút povedala Noemi: „Dovoľ mi ísť na pole a zbierať tam klásky po tých (žencoch), u ktorých nájdem milosť!“ Ona jej odvetila: „Choď, dcéra moja!“

3 Šla teda, prišla na pole a zbierala (klasy) po žencoch. Náhodou zbierala na poli Bózovom, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva.

4 A Bóz prišiel z Betlehema (na pole) a pozdravil žencov: „Pán nech je s vami!“ Oni mu odpovedali: „Požehnaj ťa Pán!“  5 Bóz sa pýtal svojho služobníka, ktorý mal dozor nad žencami: „Čia je to deva?“ 6 Služobník, dozorca žencov, mu povedal: „To je moabské dievča, ktoré prišlo spolu s Noemi z Moabskej roviny. 7 Aj ma požiadala: »Chcela by som zbierať klasy a paberkovať medzi snopmi po žencoch.« Prišla a od včasného rána je na nohách, ani chvíľku nepobudla doma.“

Bózova šľachetnosť voči Rút. – 8 Bóz sa prihovoril Rút: „Dcéra moja, počúvaj ma! Nechoď zbierať klásky na iné pole, ani neprechádzaj stadiaľto, ale drž sa mojich služobníc! 9 Oči (maj upreté) na pole, na ktorom žnú, a zbieraj za nimi! Svojim sluhom som rozkázal, aby ti nik nekrivdil. Ak zacítiš smäd, zájdi k nádobám a napi sa z toho, čo načerpali sluhovia!“ 10 Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem a povedala mu: „Ako to, že som našla priazeň v tvojich očiach a že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka?“

11 Bóz jej odpovedal: „Hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru po smrti svojho manžela: ako si opustila svojho otca, svoju matku a svoju vlasť, kde si sa narodila, a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. 12 Pán nech ti odplatí za tvoj skutok! Nech sa ti dostane plnej odmeny od Pána, Izraelovho Boha, ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel!“

13 Ona mu odpovedala: „Pane, našla som priazeň v tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu, hoci nie som ani tvojou služobnicou.“

 14 A keď prišiel čas jedla, Bóz jej povedal: „Poď sem a jedz z chleba a omoč si krajec v octe!“ Sadla si teda vedľa žencov a on jej nadelil praženého zrna, takže sa najedla do sýtosti a ešte jej aj zvýšilo. 15 Keď vstala zbierať klásky, Bóz rozkázal svojim sluhom: „Nech si zbiera klásky aj medzi snopmi a vy na ňu nebuďte za to mrzutí! 16 Ba (náročky) vypúšťajte (klasy) zo svojich hrstí a nechajte pre ňu, aby nazbierala, a nehrešte ju za to!“

Rút oznamuje veci svojej svokre. –  17 Tak zbierala klásky do večera, a keď vymlátila, čo nazbierala, mala z toho asi efu jačmeňa. 18 Keď jej svokra videla, koľko nazbierala, a keď okrem toho vyňala a podala, čo jej zvýšilo, keď sa nasýtila, 19 vravela jej svokra: „Kdeže si zbierala klasy a kde si pracovala? Nech je požehnaný človek, ktorý sa staral o teba!“ Vtedy oznámila svokre, u koho pracovala, a povedala: „Meno muža, u ktorého som dnes pracovala, je Bóz.“

 20 Noemi povedala svojej neveste: „Nech Pán požehná človeka, ktorý neodoprel svoju dobrotu ani živým, ani mŕtvym!“ A vravela ďalej: „Ten človek je naším príbuzným, jedným z tých, čo sú zaviazaní konať za nás krvnú pomstu.“

21 A Moabka Rút rozprávala ďalej: „Aj to mi ešte povedal: »Drž sa mojich služobníkov, kým nedokončia celú moju žatvu!«“ 22 Noemi povedala svojej neveste: „Dobre je to, dcéra moja. Chodievaj von s jeho služobnicami a nik ťa nebude hrešiť na poli niekoho iného.“ 23 Tak sa držala pri zbieraní klasov Bózových služobníc až do ukončenia žatvy jačmeňa a žatvy pšenice. Potom bývala pri svojej svokre.

 
2. Podľa Mojžišovho zákona mali chudobní právo zbierať na poliach zanechané klasy (Lv 19, 9; 23, 22; Dt 24, 19). A aj tak prosí skromná Rút žencov, teda aj samotného majiteľa pozemku o dovolenie, aby smela na jeho roli zbierať klasy (porov. v. 7).
5. „Deva“ je mladá žena. Bóz sa už mohol dopočuť o tom, že sa Noemi vrátila domov z Moabska spolu s nevestou, ale osobne ju ešte nevidel. Bóz znamená ,Silný, Mužný‘. Keď túto mladú ženu oslovuje ako „dcéru“, dá sa z toho vyvodiť, že bol vekom asi o dosť starší. – Manželstvá medzi osobami vekom značne rozdielnym nie sú na Východe zriedkavosťou.
14. Ocot je tu asi rozriedené víno alebo aj vodou riedený vínny ocot, do ktorého si omáčali tvrdý chlieb. Azda z novej úrody jačmeňa alebo najskoršie zo pšenice jedli aj opaľované pražené zrno. Porov. Lv 2, 14; 1 Sam 17, 17 a 2 Sam 17, 28.
17. Efa jačmeňa obsahovala asi 36,4 litra obilia. Toto množstvo poukazuje na usilovnosť mladej ženy, ktorá pri horúčave a úpale slnka vedela za deň nazbierať toľké množstvo obilia.
20. Podľa hebr. osnovy Noemi oznamuje neveste, že Bóz je nielen ich „príbuzný“, ale aj ich „goel“ (obranca, pomstiteľ), ktorý je povinný ujať sa opustenej vdovy, ak by jej niekto krivdil. K týmto povinnostiam by patrilo asi aj to, aby si bezdetnú vdovu vzal za manželku, a tak má „vzbudiť“ potomka jej zosnulému manželovi. Jeho prirodzený syn podľa zákona bol súčasne aj synom zosnulého, ale zosnulému bol synom podľa zákona (legálny syn a nie naturálny). Tak sa mohlo stať, že jeden a ten istý muž mohol mať dvoch otcov: jedného podľa zákona Mojžišovho (legálneho) a druhého zasa podľa zákona prirodzeného. Tým si vysvetľujeme, že v Novom zákone sa aj pri svätom Jozefovi uvádzajú dvojaké rodostromy: Mt 1, 16 (Jozefov otec je Jakub) a Lk 3, 23 (tu sa uvádza Jozefov otec pod menom Héli).