List Efezanom

 

List Efezanom

1 Pozdrav. –  1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi: 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

 

I. Tajomstvo spásy a Cirkvi, 1, 3 – 3, 21

Chválospev na milosť vykúpenia

 

 3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,

ktorý nás v Kristovi požehnal

všetkým nebeským duchovným požehnaním.

4 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil,

aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;

5 on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil,

aby sme sa skrze Ježiša Krista

stali jeho adoptovanými synmi

 6 na chválu a slávu jeho milosti,

ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv,

odpustenie hriechov,

podľa bohatstva jeho milosti,

8 ktorou náš štedro zahrnul

vo všetkej múdrosti a rozumnosti,

9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle

podľa svojho dobrotivého rozhodnutia,

čo si v ňom predsavzal

10 uskutočniť v plnosti času:

zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko,

čo je na nebi aj čo je na zemi.

 

V ňom, 11 veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista.  13 V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.

 

Modlitba za poznanie spásy. – 15 Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, 16 neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. 17 Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. 18 Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, 19 a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, 20 ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici  21 nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom.  22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi,  23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.

 
1. V mnohých dôležitých kódexoch výraz „v Efeze“ chýba. Preto sa zdá, že ide o okružný list cirkvám v Malej Ázii alebo o Pavlov list laodicejskej cirkvi (Kol 4, 16). Nasvedčuje tomu aj neosobný ráz listu. Pavol sa v Efeze zdržal viac ako dva roky a iste tam mal veľa známych.
3. Výraz „nebeský – v nebesiach“ je typický pre tento Pavlov list (2, 6; 3, 10; 6, 12). Znamená nadzmyslový svet alebo sféru nadprirodzeného bývania.
6. V origináli je len „v Milovanom“. Toto biblické označenie Izraela (Dt 32, 15; Iz 44, 2) sa vzťahuje na Ježiša Krista (porov. Kol 1, 13).
13. „Aj vy“, to sú kresťania obrátení z pohanstva. „Pečať“ je alúzia na sviatosť krstu a birmovania (porov. 4, 30; 2 Kor 1, 22).
21. Tieto názvy označovali vtedy rôzne druhy duchovných bytostí (porov. Kol 1, 16). „Meno“ označuje osobu. Môže však označovať aj zlých duchov (Kol 2, 15).
22. Ž 8, 7.
23. Výraz „plnosť“ (pleroma) označuje Božiu plnosť. Cirkev je miestom, kde pôsobí plnosť Kristovej milosti. Môže znamenať aj to, že Cirkev ako telo dopĺňa Krista ako hlavu.
  List Efezanom