List Filemonovi

 

List Filemonovi

 

LIST FILEMONOVI

 

Pozdrav. – 1 Pavol, väzeň Krista Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi,  2 sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista.

 

Apoštol vzdáva vďaky. – 4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách,  5 keď počujem o tvojej láske a viere, akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým, 6 aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra, ktoré je v nás pre Krista. 7 Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si osviežil srdcia svätých.

 

Prosba za Onezima. – 8 Preto, hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázať, čo máš urobiť,  9 radšej prosím pre lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša:  10 prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách.  11 Kedysi ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne.  12 Poslal som ti ho naspäť; jeho, to jest moje srdce. 13 Chcel som si ho ponechať pri sebe, aby mi v okovách pre evanjelium slúžil namiesto teba.

14 Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný. 15 Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy.  16 Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata, milého najmä mne – a o čo viac tebe – i podľa tela aj v Pánovi.

 17 Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samého.  18 A ak ťa v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, mne to pripočítaj.  19 Ja, Pavol – píšem vlastnou rukou –, ja to zaplatím; aby som ti nemusel povedať, že ty mne dlhuješ aj seba samého. 20 Veru, brat môj, kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. Osviež moje srdce v Kristovi.

 

Záver. –  21 Píšem ti v dôvere v tvoju poslušnosť a viem, že urobíš viac, ako hovorím.  22 A zároveň mi priprav aj prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar.

 23 Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi, 24 Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.

25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.

Podľa všetkého Apfia bola Filemonova manželka. Archippos bol pravdepodobne „starší“, čiže presbyter, ktorý za neprítomnosti predstaveného cirkvi Epafra (ten bol vtedy po boku väzneného Pavla – porov. v. 23) viedol duchovnú správu v Kolosách (Kol 4, 17).
„Svätí“ sú veriaci na základe zasvätenia Kristovi.
Pavol vekovo nebol veľmi starý, ale bol zostarnutý utrpením a apoštolskou námahou.
Pavol Onezima „splodil“, čiže obrátil na kresťanskú vieru, kým bol väznený.
Pavol tu naráža na Onezimovo meno (gr. onézimos = užitočný).
Výraz „moje srdce“ je priam prevratná definícia človeka – otroka v čase, keď otroka považovali iba za vec.
„I podľa tela, aj v Pánovi“, čiže ako človeka i ako kresťana.
Výraz „za druha“, doslovne „v spoločenstve (s tebou)“, rozumie sa vo viere, teda „za brata vo viere“.
Útek sa ukázal prozreteľnostný, lebo Onezimos sa stretol s Pavlom a stal sa kresťanom a Apoštolovým pomocníkom.
Filemon je dlžen Pavlovi seba samého ako kresťan, lebo Pavol ho priviedol k viere.
Pavol má nádej, že Filemon oslobodí Onezima úplne, aby mohol byť Apoštolovým spolupracovníkom pri hlásaní evanjelia.
Pavol cíti, že Pán vyslyší modlitby veriacich a vyslobodí ho zo žalára.
23 – 25. Porov. Kol 4, 10 – 11. Epafras, ako sa zdá, býval spolu s Pavlom v dome väzenia.
  List Filemonovi