List Kolosanom

 

List Kolosanom

1 Pozdrav. – 1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej 2 tým svätým a veriacim bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca.

 

Apoštol vzdáva vďaky. – 3 Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme, 4 lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, 5 pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove evanjelia. 6 Ono k vám prišlo, a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde.  7 Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi; 8 on nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.

 

Apoštol prosí. –  9 Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, 10 aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha, 11 a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou

 

12 vzdávali vďaky Otcovi,

ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.

 

 

I. Dogmatická časť, 1, 13 – 29

Hymnus na Krista, hlavu všetkého

 

 13 On nás vytrhol z moci tmy

a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,

14 v ktorom máme vykúpenie,

odpustenie hriechov.

 15 On je obraz neviditeľného Boha,

prvorodený zo všetkého stvorenia,

 16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi,

viditeľné i neviditeľné,

tróny aj panstvá,

kniežatstvá aj mocnosti.

Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

17 On je pred všetkým

a všetko v ňom spočíva.

 18 On je hlavou tela, Cirkvi.

On je počiatok, prvorodený z mŕtvych,

aby on mal vo všetkom prvenstvo.

 19 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť

 20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou,

keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj

všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

 

Účasť Kolosanov na vykúpení. – 21 Aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami,  22 teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. 23 Pravda, ak vytrváte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom; a ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom.

 

Pavlovo poslanie medzi pohanmi. –  24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. 25 Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, 26 tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. 27 Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.  28 My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. 29 O to sa namáham a borím, jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí.

 

 

 

7. Epafras, koloský občan, Pavlov žiak a apoštol svojho rodného mesta i susednej Laodicey a Hierapolu. Pavol ho získal pre Krista v Efeze, kam počas skoro trojročného Pavlovho pobytu prichádzali poslucháči z celej Malej Ázie (Sk 19, 11 – 12).
9. Poznanie nie čisto intelektuálne, ale ako prameň čnostného života.
13 – 20. Pavol tu vložil krásny hymnus na Kristovu vznešenosť a na dielo jeho spásy; podobný kristologický hymnus je vo Flp 2, 6 – 11.
15. Zrodený od večnosti, Boh z Boha, Kristus má absolútny primát v stvorení a vo vykúpení, ktoré je nové, nadprirodzené stvorenie.
16. „Tróny…“ – v židovských náboženských predstavách a terminológii (porov. Ef 1, 21) je celá hierarchia anjelských bytostí.
18. Kristus sa svojím vtelením, vykupiteľskou smrťou a zmŕtvychvstaním stáva hlavou vykúpeného tajomného tela, Cirkvi (porov. Ef 4, 14 – 16), bránou do nového, večného života. „Prvorodený z mŕtvych“ znamená prvý zmŕtvychvstalý.
19. „Plnosť“ – buď ako plnosť božstva (ako v 2, 9), alebo plnosť v zmysle Ef 1, 23, alebo plnosť v zmysle celého vykúpeného vesmíru, čo je skôr v súlade s kontextom.
20. Kristus svojou vykupiteľskou obetou vovádza do sveta poriadok, ako ho pôvodne určil Boh.
22. V gréckom texte tu idú po sebe dva výrazy označujúce telo (soma, sarx). Podľa všetkého Pavol tu myslí na Kristovo fyzické telo, v ktorom sa uskutočnilo zmierenie s Bohom.
24. Pavol nemieni dopĺňať Kristovo utrpenie, lebo ono malo nekonečnú cenu. Ide o doplnenie utrpenia jeho mystického tela, Cirkvi, na ktorom má mať účasť každý jeho úd.
28. „My“ hovorí Pavol aj za svojich spolupracovníkov.
  List Kolosanom