Prvý list Timotejovi

 

Prvý list Timotejovi

Úvod, 1, 1 – 2

 

1 Pozdrav. –  1 Pavol, apoštol Krista Ježiša, z príkazu Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje, 2 Timotejovi, pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.

 

Pastoračné pokyny Timotejovi, 1, 3 – 2, 15

 

Výstraha pred falošnými učiteľmi. – 3 Keď som šiel do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým, aby neučili inak  4 a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere. 5 Cieľom prikázania je láska, vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery, 6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči.  7 Chcú byť učiteľmi zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia.

 

Pravá úloha zákona. – 8 Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa,  9 pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, 10 pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, 11 podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.

 

Chvála na Kristovo milosrdenstvo. – 12 Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, 13 hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 14 Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi.

 15 Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich. 16 Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.

17 Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

 

Bojuj dobrý boj. –  18 Toto prikázanie ti zverujem, syn môj Timotej, podľa predošlých proroctiev o tebe, aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj, 19 aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere.  20 K nim patrí Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odučili rúhať.

 
1. V Pastorálnych listoch titulom „Spasiteľ“ sa označuje aj Boh Otec (2, 3; 4, 10; Tít 1, 3; 2, 10; 3, 4), aj Ježiš Kristus (2 Tim 1, 10; Tít 1, 4; 2, 13; 3, 6). „Ježiš, naša nádej“ je jedna z najkrajších pavlovských definícií.
4. Bájky a rodokmene sú pravdepodobne židovského pôvodu a týkali sa patriarchov a iných významných osobností Starého zákona.
7. Výraz „učitelia zákona“ potvrdzuje názor, že jeho protivníci, o ktorých hovorí, boli židovského pôvodu.
9. Zákon mal za cieľ prekaziť zlo, preto ho vykúpení už nepotrebujú, lebo ich vedie Duch Svätý.
15. Formula „toto slovo je spoľahlivé“ sa vyskytuje päťkrát v Pastorálnych listoch (1 Tim 1, 15; 3, 1; 4, 9; 2 Tim 2, 11; Tít 3, 8). Podčiarkuje slávnostný charakter nejakého vyhlásenia.
18. Výrazom „proroctvá“ sa tu naznačuje úloha prorokov, ktorú mali pri Timotejovej vysviacke (4, 14; Sk 13, 1 – 3).
20. Meno Hymeneus sa vyskytuje aj v 2 Tim 2, 17 a meno Alexander v 2 Tim 4, 14. Vydať satanovi znamená bezpochyby vylúčenie z kresťanského spoločenstva (porov. 1 Kor 5, 5).
  Prvý list Timotejovi