Druhý Petrov list

Druhý Petrov list

2 Výstraha pred falošnými učiteľmi. –  1 V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu.  2 Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy.  3 Vo svojom lakomstve budú vás vykorisťovať falošnými rečami. Ich odsúdenie sa pripravuje už oddávna a ich záhuba nedrieme.

 

Tri poučenia z minulosti. –  4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. 5 Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noema, hlásateľa spravodlivosti, ako ôsmeho, keď priviedol potopu na svet bezbožných. 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. 7 Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápil výstredný život nemravníkov. 8 Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie;  10 a to predovšetkým tých, ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohŕdajú Pánom.

Bezočiví opovážlivci, neboja sa rúhať duchovným bytostiam, 11 kým ani anjeli, hoci sú väčší čo do sily a moci, nevynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom. 12 Títo však ako nerozumné zvieratá, od prírody určené na to, aby ich lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti 13 a proti svojej vôli dostanú odplatu za svoju neprávosť tí, čo za rozkoš pokladajú denné hýrenie; sú samá špina a škvrna a hýria roztopašne, keď v rozkošiach s vami hodujú. 14 Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu; zvádzajú nepevné duše a srdce majú vycvičené v lakomstve; sú to synovia kliatby.  15 Opustili priamu cestu a zablúdili, nasledovali cestu Baláma z Bosoru, ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť.  16 Bol však pokarhaný za svoj priestupok. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. 17 Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná hnané víchricou; je im pripravená pošmúrna temnota. 18 Lebo reči majú pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých, čo sotva unikli tým, čo žijú v blude.  19 Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy; veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil.

 20 Ak sa teda tí, čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli poškvrnám sveta, znova do nich zapletú a dajú sa premôcť, ich koniec je horší, ako bol začiatok. 21 Bolo by pre nich lepšie, keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti, ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania, ktoré sa im zverilo. 22 Prihodilo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie:

 

„Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil,

a umyté prasa váľa sa v blate zasa.“

1. „Pán“ – Kristus, Pán (v gréckej pôvodine „despótes“ – vládca).
2. „Budú potupovať“: Židia i pohania, ktorí budú tupiť kresťanstvo, keď uvidia u niektorých kresťanov neresti, najmä telesné (porov. 2, 13; 1 Tim 6, 1; Tít 2, 5; Jak 2, 7). „Cesta pravdy“ sa vzťahuje na kresťanskú vieru i na tých, čo ju vyznávajú.
3. Bludári sa usilujú získať veriacich na svoju stranu, aby ich potom z lakomstva vykorisťovali na svoje ciele (porov. 2, 13. 14; Júd 16; Tít 1, 11).
4 – 6. Troma príkladmi potvrdzuje, že pre takých hriešnikov sa už pripravuje Boží súd.
10 – 12. Porov. Júd 8 n. Bludári, o ktorých hovorí apoštol, neuznávali Pánovu moc nad vesmírom (porov. Kol 1, 15 – 20). Pohŕdali každou vrchnosťou, či už duchovnou (anjeli, Cirkev), alebo pozemskou (štát, úrady); vysmievali sa z padlých anjelov (porov. Gn 6, 1 – 4), a to si ani dobrí anjeli nedovoľujú; tým menej majú byť takí opovážliví slabí ľudia. „Rúhavý výrok pred Pánom“, t. j. Kristom. „Duchovné bytosti“ – pôvodina má „slávy“.
15. Porov. Nm 22, 7 n. Ako kedysi Balám z lakomosti bol hotový opustiť poznanú pravdu a hovieť mrzkej ziskuchtivosti, tak aj bludári z lakomosti opustili poznanú kresťanskú pravdu a nastúpili cestu ziskuchtivosti. „Odplata za neprávosť“, t. j. plat, ktorý mu kráľ Balak prisľúbil, ak bude zvádzať Izraelitov na zlé.
16. „Nemé zviera“, t. j. oslica.
19. Pod zámienkou slobody sa vrhali do nezriadeností, a tak sa stávali otrokmi zla.
20 – 22. Kto raz poznal Božiu pravdu a zradí ju, tomu je ťažko vrátiť sa. Okrem toho ho čaká prísnejší súd ako tých, čo pravú vieru nepoznali, lebo pošliapal vzácne Božie dary.
Druhý Petrov list