Kniha proroka Aggea

Kniha proroka Aggea

 

2 Sláva nového chrámu.  1 V siedmom (mesiaci), dvadsiateho prvého (dňa) mesiaca, prehovoril Pán prostredníctvom proroka Aggea takto: 2 „Povedz judskému námestníkovi, Salatielovmu synovi Zorobábelovi, a veľkňazovi, Josedekovmu synovi Jozuemu, a zvyšku ľudu toto: 3 Kto je ešte medzi vami taký, čo videl tento dom v jeho predošlej sláve? A za čo ho pokladáte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako nič? 4 Teraz sa však vzmuž, Zorobábel, hovorí Pán, a vzmuž sa, veľkňaz, Josedekov syn Jozue, vzmuž sa tiež všetok ľud krajiny, hovorí Pán, a pracujte, lebo ja som s vami, hovorí Pán zástupov. 5 Slovo, ktoré som s vami uzavrel, keď ste vychádzali z Egypta, a môj duch ostane medzi vami, nebojte sa!

 6 Lebo toto hovorí Pán zástupov: Ešte raz – bude to o chvíľku – a ja otrasiem nebesami i zemou, morom i suchou zemou. 7 Otrasiem všetkými kmeňmi i prídu skvosty všetkých národov. Vtedy naplním tento dom slávou, hovorí Pán zástupov. 8 Moje je striebro a moje je zlato, hovorí Pán zástupov. 9 Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán zástupov, a na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí Pán zástupov.“

 

Božie požehnanie. –  10 Dvadsiateho štvrtého (dňa) deviateho (mesiaca), v druhom roku Dária, prehovoril Pán k prorokovi Aggeovi takto: 11 „Toto hovorí Pán zástupov: Žiadajte od kňazov poučenie v tomto: 12 Keby niekto niesol v okraji svojho odevu posvätné mäso a týmto okrajom by sa dotkol chleba alebo jedla, alebo vína, alebo oleja, alebo akéhokoľvek pokrmu, posvätí sa to?“ Kňazi odpovedali: „Nie!“ 13 Aggeus povedal: „Keby sa ktorejkoľvek z týchto vecí dotkol niekto poškvrnený mŕtvolou, poškvrní sa to?“ Kňazi odpovedali: „Poškvrní!“ 14 Aggeus povedal: „Takto je tento ľud a takto je tento národ predo mnou, hovorí Pán; a takto sú všetky diela ich rúk: čokoľvek tam obetujú, je poškvrnené.

 15 Teraz si však všímajte, počnúc týmto dňom! Kým sa nepoložil kameň na kameň v Pánovom chráme, 16 išli ste k hŕbe o dvadsiatich (mericiach) a bolo toho desať; išli ste k lisu načerpať päťdesiat mier a bolo toho dvadsať. 17 Bil som vás úpalom, sneťou a krupobitím pri všetkých prácach vašich rúk, ale neprišli ste ku mne, hovorí Pán. 18 Všímajte si – počnúc dvadsiatym štvrtým dňom deviateho (mesiaca) –, odo dňa, čo bol založený Pánov chrám, si všímajte! 19 Je semä ešte v sýpke a vinič, figovník, granátová jabloň a oliva ešte nerodí? Od tohto dňa budem žehnať.“

 

Prisľúbenie Zorobábelovi. 20 A Pán dvadsiateho štvrtého (dňa) deviateho mesiaca prehovoril druhý raz k Aggeovi takto: 21 „Toto povedz judskému námestníkovi, Zorobábelovi: Ja otrasiem nebesami a zemou, 22 prevrátim kráľovský trón a zničím silu kráľovstiev národov; prevrhnem vozy i tých, čo sa na nich vezú, a kone i s jazdcami sa vrútia každý do meča svojho blížneho. 23 V ten deň, hovorí Pán zástupov, vezmem ťa, Zorobábel, Salatielov syn, môj sluha, hovorí Pán, a urobím ťa pečaťou, lebo teba som si vyvolil,“ hovorí Pán zástupov.

 

 

1 – 5. Ľud bol pri stavbe chrámu zronený. Ešte žili starci, ktorí ako deti videli Šalamúnov chrám a po mesiaci stavby sa presvedčili, že nový ani zďaleka nedosiahne nádheru starého, zrúcaného chrámu.
6 – 9. Príchod mesiášskych čias otrasie nebom, zemou i národmi. Vg tu hovorí o Mesiášovej osobe. Vo verši 7 miesto „prídu skvosty všetkých národov“ prekladá: „Príde ten, po ktorom túžili všetky národy.“ O Spasiteľovej osobe hovorí Aggeus len nepriamo; spomína slávu druhého chrámu a len od proroka Malachiáša sa dozvieme, že touto slávou bude príchod Mesiáša (Mal 3, 1 n.). Ale aj Aggeus hovorí nesporne o mesiášskych časoch. Všetky národy sa budú hlásiť k novému náboženstvu a všetky svoje skvosty obetujú Pánovi. Veď i tak jemu patrí všetko zlato a striebro. Porov. Iz 60, 5 – 7, 11; Mich 4, 1 – 4 = Iz 2, 2 – 4. Spomína tiež hlavný a prorokmi veľmi často spomínaný rys mesiášskej ríše, pokoj; porov. Iz 2, 2 – 4 = Mich 4, 1 – 4; Iz 9, 1 n.; 11, 1 n.; Mich 1 – 5. – Keď Izrael vychádzal z Egypta, vtedy Boh otriasol národmi a uzavrel so svojím národom prvú zmluvu, porov. verš 5. Pri príchode mesiášskych čias otrasie národmi znovu a uzavrie so svojím ľudom novú zmluvu.
10 – 14. Mäso z obetí bolo posvätné. Izraeliti sú nečistí, preto sú nečisté aj obety, ktoré prinášajú, nemôžu byť preto milé Bohu. „Tam“ rozumej na oltári, ktorý Izraeliti postavili hneď po návrate zo zajatia (Ezd 3, 3). – V okraji vrchného rúcha nosili Izraeliti veci ako u nás ženy v zástere.
15 – 19. Kým nezačali stavať chrám, Pán ich trestal, preto mali aj obilia, aj vína omnoho menej, než čakali. – O úpale pozri 1 Kr 8, 37; porov. Am 4, 9. – Týmto sa vysvetľuje aj predošlá stať (verš 10 – 14); obety preto neboli milé Pánovi, lebo sa nechceli pustiť do stavby chrámu. Odteraz však bude ináč.
20 – 23. Aby judský námestník perzského kráľa Dária nemal obavy pustiť sa do stavby chrámu, Boh ho ubezpečuje, že on zdolá nepriateľov svojho národa, pretože Zorobábel je jeho miláčik. – Pečať mala platnosť podpisu, preto si východný muž dával na ňu veľký pozor. Nosil ju buď na hrdle, uviazanú na šnúrke, alebo si ju dal pripevniť na prsteň, aby sa nemohla dostať do cudzích rúk. Takýto vzácny je aj Zorobábel v Božích očiach. – Zorobábelovho starého otca Jechoniáša Boh zavrhol slovami: „Keby judský kráľ Choniáš, syn Joakimov, bol pečatným prsteňom na mojej pravici, strhol by som ťa odtiaľ“ (Jer 22, 24). Aby si národ nemyslel, že tými slovami celkom zavrhol Dávidov kráľovský dom a zrušil aj mesiášske prisľúbenia, ktoré dal Dávidovi: vyhlasuje, že si Zorobábela vyvolil a že mu je taký vzácny ako pečatný prsteň. Platia teda aj mesiášske proroctvá.
Kniha proroka Aggea