List Títovi

List Títovi

2 Stavovské povinnosti. – 1 Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu.

2 Starci nech sú triezvi, cudní, rozvážni, zdraví vo viere, v láske a v trpezlivosti.

3 Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia, 4 mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti, 5 aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.

6 Podobne povzbudzuj mladíkov, aby boli triezvi; 7 vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť, 8 v zdravom slove bezúhonnosť, aby sa protivník zahanbil, keď nebude mať čo zlé o nás povedať.

 9 Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom, nech sú úslužní, nech neprotirečia, 10 neokrádajú, ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť, aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa, Boha.

 

Dogmatický základ týchto požiadaviek – milosť vykúpenia. – 11 Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom  12 a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne,  13 a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, 14 ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

15 Toto hovor, tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. Nech nik tebou nepohŕda.

 

  

9. „Nech neprotirečia“, totiž v tom, na čo majú páni právo, čo nie je proti Božej vôli. Porov. Ef 6, 5; Kol 3, 22; 1 Pt 2, 18.
12. Božia milosť osvecuje, poúča a dáva silu, aby sme mohli premôcť zlo a konať dobro.
13. „Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“ Jasné potvrdenie, že Kristus je Boh.
List Títovi