Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána

VIII. Vzkriesený Pán, 20, 1 – 31

 

20 Prázdny hrob. Peter a Ján pri hrobe. –  1  Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený.  2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ 3 Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. 4 Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý.  5 Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. 6 Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty 7 aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. 8 Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.  9 Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. 10 Potom sa učeníci vrátili domov.

 

Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne. –  11 Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. 13 Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ 14 Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. 15 Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“  16 Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. 17 Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ 18 Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

 

Ježiš sa zjavuje učeníkom a dáva im moc odpúšťať hriechy. –  19  Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ 20 Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 21 A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“  22 Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.  23 Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

 

Ježiš a Tomáš. – 24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 25 Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ 27 Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ 28 Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“  29 Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

 

Záver. –  30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. 31 Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

 
1 – 10. Mt 28, 1 – 8; Mk 16, 1 – 8; Lk 24, 1 – 11. – Správy štyroch evanjelistov o tom, že ženy našli Ježišov hrob prázdny, sú v podstate rovnaké, ale v niektorých podrobnostiach sa líšia, lebo nie všetci svätopisci zachytili tie isté jednotlivosti. – Magdaléna, sprevádzaná aj inými ženami, išla k hrobu, aby lepšie upravila mŕtve Ježišovo telo.

1. T. j. v nedeľu. Nedeľa sa takto stáva dňom Pána, najväčším sviatočným dňom kresťanov namiesto židovskej soboty, na pamiatku Kristovho vzkriesenia.
2. Ten „iný učeník“ je Ján.
5. Učeník rešpektuje Petrovo prvenstvo.
9. Napr. Ž 16, 8 – 11; Iz 53, 10 – 12 a iné.
11 – 18. Mt 28, 9 – 10; Mk 6, 9 – 11.
16. „Rabbuni“ – oslovenie slávnostnejšie než Rabbi; často sa ním vyjadrovalo volanie adresované Bohu.
19 – 23. Mk 16, 14; Lk 24, 36 – 43.

19. Ježišovo oslávené telo už nepodliehalo zákonom hmoty, a tak zatvorené dvere neboli na prekážku. – „Pokoj vám“ bol zvyčajný vtedajší pozdrav, ale v Pánových ústach má plnší význam (porov. 14, 27; 16, 33).
22. Ježišovo dýchnutie symbolizuje Ducha, ktorý je princípom nového stvorenia.
23. V tomto texte sa uvádza ustanovenie sviatosti zmierenia; Pán Ježiš udeľuje apoštolom zvláštny dar Ducha Svätého a zvláštnu moc, aby mohli ľuďom odpúšťať hriechy.
29. „A uverili“ svedectvu apoštolov.
30 – 31. Tieto dva verše sú vlastne záverom Jánovho evanjelia. Neskôr bola pridaná 21. kapitola, aby sa doplnilo tzv. „evanjelium štyridsiatich dní“ (čo Ježiš hovoril učeníkom od svojho zmŕtvychvstania do nanebovstúpenia).
Evanjelium podľa Jána