Kniha Ezdrášova

 

Kniha Ezdrášova

Návrat Židov z babylonského zajatia za Zorobábela a stavba chrámu

Povolenie kráľa Kýra pre návrat

 

1 Kráľovský výnos. –  1 V prvom roku perzského kráľa Kýra, aby sa splnilo Pánovo slovo, vyslovené Jeremiášovými ústami, Pán vzbudil ducha perzského kráľa Kýra, že dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť – a to aj písomne – toto:

 2 „Takto hovorí perzský kráľ Kýros: Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. 3 Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh a nech ide do Jeruzalema, ktorý je v Judei, a nech buduje dom Pána, Boha Izraela; to je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme. 4 A každého, kto sa ešte zdržal, nech všade tam, kde hosťuje, miestni obyvatelia napomôžu striebrom, zlatom, imaním a dobytkom popri dobrovoľnom dare na Boží chrám, ktorý je v Jeruzaleme!“

 

Prví zajatci sa vracajú. – 5 A tak sa vybrali náčelníci Júdovho a Benjamínovho rodu, takisto kňazi s levitmi a vôbec každý, komu Boh vnukol, aby šiel a staval Pánov chrám, ktorý bol v Jeruzaleme. 6 Všetci navôkol ich napomáhali striebornými nádobami, zlatom, imaním, dobytkom a drahocennosťami okrem všetkého toho, čo darovali dobrovoľne.

 

Navrátenie chrámového riadu. – 7 Kráľ Kýros vydal aj nádoby Pánovho chrámu, ktoré Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema a uložil v chráme svojho boha.  8 Perzský kráľ Kýros ich vydal prostredníctvom pokladníka Mitridata a ten ich odpočítal judskému kniežaťu Sasabasárovi.

9 A toto je ich počet: Zlatých mís – tridsať, strieborných mís – tisíc, nožov – dvadsaťdeväť, 10 zlatých čiaš – tridsať, podradnejších strieborných čiaš – štyristodesať, iných nádob – tisíc; 11 všetkých nádob zo zlata a striebra – päťtisíc štyristo. Toto všetko niesol Sasabasár naspäť, keď sa zajatý ľud sťahoval z Babylonu do Jeruzalema.

 
1. Keďže je tu reč o Židoch, čo žili v babylonskom zajatí, je Kýrov prvý rok ten, v ktorom prevzal vládu nad Babyloniou, t. j. rok 538 pred Kr. Nad Perziou vládol od roku 558 pred Kr. – Pre Jeremiášove predpovede porov. Jer 25, 12; 29, 10.
2 n. Kýros uznával a uctieval Boha Židov. Rovnako však okrem najvyššieho boha perzského Ahura – Mazdu uctieval aj bohov všetkých iných podmanených národov. No nevylučuje sa možnosť, že si ako Peržan osobitne vážil náboženstvo židovské, že k židovskému monoteizmu mal osobitné sympatie. Na kráľovskom dvore perzskom žili Židia, ktorí mohli Kýra oboznámiť s Jeremiášovým proroctvom. – Kýros Židom návrat nenariaďoval, len dovoľoval.
8. Mitridates – staroperzské meno, značí „zasvätený bohu Mitrovi“ (boh slnka). – Sasabasár (hebr. Šešbaccar) je podľa mienky mnohých významných exegétov babylonské meno Zorobábela (Zer Babili, semä babylonské). Tento názor nie je bez základu, lebo napr. Daniel v Babylone mal tiež babylonské meno Baltazár a jeho druhovia takisto. Lenže iní, taktiež vážni exegéti túto mienku nepripúšťajú a tvrdia, že to boli dvaja rôzni ľudia. Sasabasár bol podľa nich vraj Zorobábelovým strýkom a bol ako knieža z Dávidovho rodu vodcom prvej karavány, prvým správcom Judskej provincie. Zorobábel zatiaľ ako mladík mal len podradnejšiu úlohu. Len neskôr sa stal Sasabasárovým nástupcom a od neho vraj prevzal úrad kráľovského námestníka v Judei. Obe mienky majú svoje výhody i nevýhody. Pravdepodobnejšia sa však vidí tá, čo Sasabasára nestotožňuje so Zorobábelom.
  Kniha Ezdrášova