Kniha Ezdrášova

Kniha Ezdrášova

Zastavenie stavby pre rozličné prekážky

 

4 Odmietnutá spolupráca so Samaritánmi. – 1 Keď sa dopočuli Júdovi a Benjamínovi protivníci, že po návrate zo zajatia stavajú chrám Pánovi, Bohu Izraela,  2 prichádzali k Zorobábelovi a náčelníkom rodín a hovorili im: „Radi by sme s vami stavať, lebo uctievame vášho Boha ako vy a obetujeme mu od čias asýrskeho kráľa Esar-Chadona, ktorý nás sem doviedol.“ 3 Lenže Zorobábel, Jozue a iní náčelníci izraelských rodín im odvetili: „Vy a my nesmieme spolu stavať dom nášmu Bohu, ale iba my sami postavíme Pánovi, Bohu Izraela, ako nám rozkázal perzský kráľ, kráľ Kýros.“ 4 Tak sa stalo, že ľud tejto krajiny sa usiloval odobrať chuť do práce judejskému ľudu a zastrašovali ich, aby nestavali.  5 Okrem toho podplácali vplyvných úradníkov, aby marili ich predsavzatie. Tak to bolo po všetky dni perzského kráľa Kýra, až kým nekraľoval perzský kráľ Dárius.

 

Obžaloby Židov. –  6 Keď kraľoval Asuer, na začiatku jeho kraľovania napísali obžalobu na obyvateľov Judey a Jeruzalema.

 7 A v časoch Artaxerxa písal zas Bišlam, Mitridat a Tabel so svojimi ostatnými spolupracovníkmi perzskému kráľovi Artaxerxovi. Obžaloba bola napísaná aramejským písmom a bola preložená do aramejčiny.

8 Kancelár Rechum a pisár Simsai zostavili kráľovi Artaxerxovi správu o Jeruzaleme tohto znenia:

 9 „Kancelár Rechum a pisár Simsai so svojimi ostatnými spolupracovníkmi, Dinajčanmi, Afarsatenčanmi, Tarpelčanmi, Afarsčanmi, Arkvančanmi, Babylončanmi, Susanechičanmi, Dehavičanmi a Elamitmi,  10 ďalej s ostatnými čeľaďami, ktoré povyvážal veľký a slávny Asenapar a porozsádzal ich v samarijských mestách a inokedy po Záriečí, a tak ďalej.“

11 Toto je odpis listu, ktorý mu poslali:

„Kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci, ľudia spoza Rieky atď. 12 Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vybrali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalema, mesta spurného a zlého, a opäť ho stavajú a opevňujú hradbami a opravujú zboreniská. 13 Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mesto postavené a jeho hradby budú opravené, nebudú dávať ani dane, ani dávky, ani clá, a nakoniec to bude na škodu kráľom. 14 Nuž a keďže solíme soľou paláca, nepatrí sa, aby sme sa ďalej prizerali na poškodzovanie kráľa, a preto teraz podávame kráľovi túto správu, 15 aby hľadali v Knihe pamätí tvojich otcov. Lebo v Knihe pamätí nájdeš a dozvieš sa, že toto mesto je mestom odbojným a škodí kráľom, ba i podrobeným krajinám, a že v ňom robievali vzbury odpradávna, a preto bolo toto mesto spustošené.

16 Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mesto bude postavené a jeho hradby budú obnovené, nebudeš mať, veru, na Záriečí účasť.“

 

Zastavenie stavebných prác. – 17 Kráľ poslal kancelárovi Rechumovi, pisárovi Simsaimu aj ostatným, ich spolupracovníkom, ktorí bývali v Samárii a iným na Záriečí, túto odpoveď:

„Pokoj a tak ďalej. 18 Obžalobný spisok, ktorý ste nám poslali, bol jasne prečítaný v mojej prítomnosti. 19 Na môj rozkaz hľadali a našli, že sa toto mesto odpradávna vzpieralo proti kráľom a že v ňom dochádzalo k odbojom a vzburám  20 a že v Jeruzaleme bývali mocní králi a panovali nad všetkými územiami, čo sú za Riekou, a platila sa im daň, poplatok a clo. 21 Preto teraz vydajte rozkaz, aby sa zabránilo tým mužom stavať toto mesto, kým nevydám iný rozkaz. 22 Varujte sa postupovať v tej veci nedbanlivo, aby z toho nevzrástla škoda na neprospech kráľov.“

23 Keď odpis nariadenia kráľa Artaxerxa prečítali pred Rechumom, pred pisárom Simsaim a pred ich spolupracovníkmi, vybrali sa napochytro k Židom do Jeruzalema a rozkázali im prestať z vládnej moci.

24 A tak bola zastavená práca na Božom príbytku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kraľovania perzského kráľa Dária.

 
2. Po páde severného Izraelského kráľovstva (722 pred Kr.) usadili asýrsko-babylonskí králi Sargon II. (722 – 705 pred Kr.; porov. 2 Kr 17, 24 n.) a neskôr Asarhaddon (ʽEsar-Chaddon), ktorý vládol v rokoch 681 – 669 pred Kr., v spustošenej opustenej ríši pohanské národy z Asýrie. Títo prisťahovalci sa pomiešali so zvyškami miestnych Židov, takže z toho vznikol nový národ. Miešanci sa menovali podľa názvu tohto kraja z čias, keď bol asýrskou a neskôr perzskou provinciou (Samária), Samaritáni. Ich náboženstvo bolo zmesou pohanstva a židovského náboženstva (porov. 2 Kr 17, 29 – 41).
5. Chrám sa nebudoval za posledných panovníckych rokov kráľa Kýra (535 – 529 pred Kr.), až kým nenastúpil na trón Dárius I. (521 – 485 pred Kr.)
6. Asuer (ʽAchašweróš) je perzský kráľ, známy pod gréckym menom Xerxes (485 – 465 pred Kr.).
7. Artaxerxes I. (465 – 425 pred Kr.) bol Xerxovým nástupcom. – Aramejčina bola v tých časoch v mnohých častiach ríše dorozumievacou rečou, inde rečou bežnou.
9. Rechum píše v mene národností, usadených v Samárii v 6. storočí pred Kr. (porov. 4, 2 pozn.).
10. Asenapar je pravdepodobne Aššurbanipal, Asarhaddonov syn a nástupca, ktorý vládol v rokoch 668 – 626 pred Kr.
20. Narážka na veľkosť Židovského kráľovstva za Dávida a Šalamúna.
Kniha Ezdrášova