Kniha Jozue

 

Kniha Jozue

Časť prvá

 

Dobytie Kanaánu, 1, 1 – 12, 24

I. Vtiahnutie do Kanaánu, 1, 1 – 5, 16

Prípravy, 1, 1 – 18

 

1 Boh povzbudzuje Jozueho. –  1 Po smrti Pánovho služobníka Mojžiša Pán povedal Mojžišovmu služobníkovi, Nunovmu synovi Jozuemu: 2 „Môj služobník Mojžiš je mŕtvy. Preto teraz vstaň a prejdi cez tento Jordán – ty aj všetok tento ľud do krajiny, ktorú ja dám Izraelovým synom. 3 Dám vám každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi.  4 Od Púšte a od Libanonu až po Veľkú rieku, po rieku Eufrat – celá krajina Hetejcov – až po Veľké more na západe slnka bude vaším územím. 5 Nik ti nebude môcť odolať po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím. 6 Buď silný a udatný! Lebo ty máš odovzdať tomuto ľudu do dedičného vlastníctva krajinu, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám. 7 Len buď silný a veľmi udatný! Bedlivo zachovávaj celý zákon, ktorý ti dal môj služobník Mojžiš! Neodchyľuj sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si múdro konal všetko, čo podnikneš. 8 Nech sa nevzďaľuje kniha tohto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní. 9 Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!“

Jozue pripravuje ľud na prechod. –  10 A Jozue nariadil náčelníkom ľudu: „Prejdite cez tábor a rozkážte ľudu: 11 Pripravte si potravu, lebo po troch dňoch prejdete tam za Jordán a začnete obsadzovať krajinu, ktorú vám odovzdá do vlastníctva Pán, váš Boh.“

Účasť zajordánskych kmeňov na dobytí Kanaánu. –  12 Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manassesovho kmeňa Jozue povedal: 13 „Spomeňte si na rozkaz, ktorý vám dal Pánov služobník Mojžiš, keď riekol: »Pán, váš Boh, vám udelil pokoj a dal vám túto krajinu.« 14 Vaše manželky, vaše deti a váš dobytok zostanú v krajine, ktorú vám za Jordánom dal Mojžiš. Vy však, totiž všetci silní muži, vytiahnite ozbrojení na čele svojich bratov a pomáhajte im, 15 kým Pán neudelí vašim bratom pokoj ako vám a kým nezaujmú aj oni krajinu, ktorú im dá Pán, váš Boh. Potom sa môžete vrátiť do svojej vlastnej krajiny a obývať ju, tú, čo vám dal Pánov služobník Mojžiš za Jordánom na východe slnka.“

16 Odpovedali Jozuemu: „Všetko, čo si nám rozkázal, urobíme, a kde nás pošleš, tam pôjdeme. 17 Ako sme vo všetkom poslúchali Mojžiša, tak chceme poslúchať aj teba. Nech len je s tebou Pán, tvoj Boh, ako bol s Mojžišom! 18 Každý, kto bude protirečiť tvojim slovám a neposlúchne všetky tvoje rozkazy, ktoré mu dáš, nech zomrie! Len buď silný a udatný!“

 
1. O Mojžišovej smrti a národnom smútku pozri Nm 20, 12; Dt 32, 48. 51; 34, 4 n. 7 n. Po Mojžišovi vedenie izraelského národa preberá Jozue (Nm 27, 18 n.). Jozue – hebr. Jehošuaʽ (skr. Ješuaʽ) = Jahve je spása alebo Jahve, pomôž! Zo slov: „... Pán povedal Jozuemu...“ vysvitá, že Jozue sa riadi Božími pokynmi, svojím počínaním plní Božiu vôľu.
4. Hranice Kanaánu – budúcej vlasti Izraelitov – ako sú tu udané (porov. Gn 15, 18; Ex 23, 31; Dt 11, 24), sú ideálne hranice zasľúbenej zeme a veľmi presahujú územie rozdelené v kapitolách 13 – 19.
10 n. Náčelníci ľudu, hebr. šoterím ,pisári‘, boli podľa našich pojmov úradníci. (Úradníkom sa mohol stať len ten, kto vedel písať.) Ich funkcia sa kryla s funkciou niekdajších krajových kniežat alebo krajových predstavených. Vyhlasovali úradné nariadenia a starali sa, aby tieto rozkazy boli aj plnené. Kedy vydal Jozue tento rozkaz? Svätopiscovi pri písaní zrejme nešlo o zachovanie prísneho chronologického postupu udalostí, ale chcel podať len presný obraz o prípravách na prechod cez Jordán do Kanaánu.
12 – 15. O rozdelení Zajordánska medzi Rubenovcov, Gadovcov a polovicu kmeňa Manassesa pozri Nm 32. Mojžišov rozkaz, ktorý tu Jozue pripomína zajordánskym kmeňom, nájdeš v Dt 3, 18 n. Porov. tiež Nm 32. Výraz „za Jordánom“ treba brať zo stanoviska spisovateľa, ktorý už žije v Predjordánsku, t. j. v západnej Palestíne.
  Kniha Jozue