Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

 

Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Prípravy na pochod od Sinaja, 1, 1 – 10, 10

 

 1 Sčítanie bojaschopných mužov: rozkaz na sčítanie. – 1 Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stánku zjavenia v prvý deň druhého mesiaca druhého roku po ich východe: 2 „Spočítajte všetkých mužov celej pospolitosti Izraelových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien všetky mužské osoby, hlavu po hlave. 3 Od dvadsiateho roku nahor prehliadnite ty a Áron po skupinách všetkých bojaschopných v Izraeli 4 a pri tom budú s vami po jednom z každého kmeňa, vždy hlava svojej rodiny.

Pomocníci pri sčítaní. – 5 Toto sú mená mužov, ktorí budú s vami:

Z Rubenovho (kmeňa) Sedeurov syn Elisur,

6 zo Simeonovho Surišadaiho syn Samaliel,

7 z Júdovho Aminadabov syn Nahason,

8 z Isacharovho Suarov syn Natanael,

9 zo Zabulonovho Helonov syn Eliab,

10 z Jozefových synov: z Efraimovho Amiudov syn Elisama, z Manassesovho Fadasurov syn Gamaliel,

11 z Benjamínovho Gedeonov syn Abidan,

12 z Danovho Amišadaiho syn Ahiezer,

13 z Aserovho Ochranov syn Fegiel,

14 z Gadovho Duelov syn Elisaf,

15 z Neftaliho Enanov syn Ahira.“

16 Títo boli povolaní z pospolitosti, oni boli kniežatami svojich otcovských kmeňov a pohlavármi tisícov Izraela.

Sčítanie a prehliadka. – 17 Mojžiš s Áronom vzali týchto menami označených mužov k sebe 18 a v prvý (deň) druhého mesiaca zhromaždili celú pospolitosť a prehliadli ju podľa rodov, rodín a počtu mien od dvadsiateho roku nahor, hlavu po hlave, ako Mojžišovi prikázal Pán.

19 Prehliadal ich na púšti Sinaj. 20 Zo synov Izraelovho prvorodeného Rubena podľa rodov a rodín, podľa počtu mien, hlava po hlave, všetkých mužov od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 21 čo boli prehliadnutí z Rubenovho kmeňa, bolo štyridsaťšesťtisíc päťsto potomkov.

22 Zo Simeonových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, hlava po hlave, všetkých mužov od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 23 čo boli prehliadnutí zo Simeonovho kmeňa, napočítalo sa päťdesiatdeväťtisíc tristo potomkov.

24 Z Gadových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 25 čo boli prehliadnutí z Gadovho kmeňa, napočítalo sa štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat potomkov.

26 Z Júdových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 27 čo boli prehliadnutí z Júdovho kmeňa, napočítalo sa sedemdesiatštyritisíc šesťsto potomkov.

28 Z Isacharových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 29 čo boli prehliadnutí z Isacharovho kmeňa, napočítalo sa päťdesiatštyritisícštyristo potomkov.

30 Zo Zabulonových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 31 čo boli prehliadnutí zo Zabulonovho kmeňa, napočítalo sa päťdesiatsedemtisíc štyristo potomkov.

32 Z Jozefových synov: zo synov Efraima podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 33 čo boli prehliadnutí z Efraimovho kmeňa, napočítalo sa štyridsaťtisíc päťsto potomkov.

34 Zo synov Manassesa podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 35 čo boli prehliadnutí z Manassesovho kmeňa, napočítalo sa tridsaťdvatisíc dvesto potomkov.

36 Z Benjamínových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 37 čo boli prehliadnutí z Benjamínovho kmeňa, napočítalo sa tridsaťpäťtisíc štyristo potomkov.

38 Z Danových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 39 čo boli prehliadnutí z Danovho kmeňa, napočítalo sa šesťdesiatdvatisíc sedemsto potomkov.

40 Z Aserových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 41 čo boli prehliadnutí z Aserovho kmeňa, napočítalo sa štyridsaťjedentisíc päťsto potomkov.

42 Z Neftaliho synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 43 čo boli prehliadnutí z Neftaliho kmeňa, napočítalo sa päťdesiattritisíc štyristo potomkov.

44 Toto sú prehliadnutí, ktorých prehliadol Mojžiš, Áron a dvanásť kniežat Izraela, po jednom zo svojich otcovských rodín. 45 A všetkých prehliadnutých Izraelitov podľa ich otcovských rodín od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných Izraelitov,  46 teda všetkých prehliadnutých bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat.

Povinnosti levitov. – 47 Leviti však podľa svojich otcovských rodov neboli prehliadnutí medzi nimi.48 Lebo Pán povedal Mojžišovi: 49 „Léviho kmeň neprehliadaj a nezarátaj ich do počtu Izraelových synov,  50 ale daj im na starosť stánok zákona a celé jeho zariadenie so všetkým príslušenstvom! Nech nosia stánok zákona a všetko jeho zariadenie a nech ho obsluhujú! A nech táboria okolo stánku! 51 Keď sa bude mať pochodovať, leviti zložia stánok; a keď sa bude mať táboriť, leviti ho rozložia. Ak sa k nemu priblíži niekto cudzí, nech zomrie! 52 Kým sa synovia Izraela utáboria všetci vo svojich táboriskách, každý pri svojej zástave podľa svojich vojov, 53 leviti sa utáboria okolo stánku zákona, aby (Boží) hnev nezastihol izraelskú pospolitosť. Leviti budú teda bedlivo strážiť stánok zákona.“ 54 A Izraeliti urobili tak, urobili celkom tak, ako prikázal Pán Mojžišovi; tak urobili.

 
1 – 54. Čas, v ktorom sa sčítanie ľudí a odvod bojaschopných Izraelitov uskutočnil, sa dá ustáliť z Ex 40, 17. Rozkaz o sčítaní dal Pán mesiac po tom, čo sa postavil svätostánok. Je to teda v jedenástom mesiaci pobytu pri vrchu Sinaj (Ex 19, 1).
46. Celkový počet sčítaných bojaschopných mužov (603 550) sa zdá priveľký. Pozri pozn. k Ex 12, 37.
50 – 53. Leviti majú na starosti stánok, bohoslužbu a všetko, čo sa vzťahuje na Pánovu službu (Ex 38, 21; Lv 25, 32 n.). – Leviti táborili okolo svätyne a starali sa o všetko, čo predpisoval zákon o službe vo svätyni.
  Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova