Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

27 Zákon o dedičnom práve dcér. –  1 Raz prišli dcéry Salfáda, ktorý bol synom Hefera, syna Galaáda, syna Machira, z kmeňa Manassesa, Jozefovho syna. Jeho dcéry sa volali Maála, Noa, Melcha a Tersa. 2 Predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazara, ako aj pred kniežatá a celú izraelskú pospolitosť pri vchode do stánku zjavenia a vraveli: 3 „Náš otec zomrel na púšti, nebol však v skupine, čo sa vzoprela Pánovi so skupinou Koreho, ale zomrel pre svoj vlastný hriech. Synov nemal. 4 Nuž prečo by malo meno nášho otca vymiznúť z jeho kmeňa, keď nemal synov? Dajte aj nám dedičný podiel medzi bratmi nášho otca!“

5 Mojžiš predniesol ich požiadavku Pánovi 6 a Pán povedal Mojžišovi: 7 „Salfádove dcéry žiadajú vec spravodlivú. Bez ďalšieho im daj dedičný podiel medzi bratmi ich otca a na ne preveď dedičný majetok, ktorý mal dostať ich otec.  8 A Izraelitom povedz: Ak niekto zomrie bez synov, nech sa jeho dedičstvo prevedie na jeho dcéry. 9 Keby nemal ani dcér, tak jeho dedičstvo dostanú jeho bratia. 10 Keby však nemal ani bratov, dáte jeho dedičstvo bratom jeho otca. 11 A keby nemal ani strýkov, dedičstvo sa prevedie na najbližšieho pokrvného z jeho kmeňa; on dostane jeho vlastníctvo. Toto bude pre Izraelitov nariadením, ako Mojžišovi prikázal Pán.“

Ustanovenie Jozueho za Mojžišovho nástupcu. –  12 Pán povedal Mojžišovi: „Vystúp na pohorie Abarim a pozri si odtiaľ krajinu, ktorú som dal Izraelitom. 13 Pozri si ju! Aj ty sa pripojíš k svojmu ľudu tak, ako sa pripojil tvoj brat Áron, 14 lebo ste sa zdráhali osláviť ma na púšti Sin pred očami ľudu, keď sa búril proti mne pre vodu.“ To je voda Meríby (sporu) v Kádeši na púšti Sin.

 15 Tu Mojžiš povedal Pánovi: 16 „Pane, Boh dychu každého tela, ustanov nad týmto ľudom muža, 17 ktorý by ich vyvádzal a privádzal, aby ľud nebol ako stádo, ktoré nemá pastiera!“  18 Pán odpovedal Mojžišovi: „Vezmi Nunovho syna Jozueho, muža, v ktorom je duch, vlož na neho svoju ruku 19 a potom ho postav pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť a ustanov ho za vodcu pred očami celého ľudu!  20 Prenechaj mu niečo zo svojej úradnej právomoci, aby ho poslúchala celá izraelská pospolitosť. 21 Bude prichádzať pred kňaza Eleazara, ktorý sa zavše opýta na rozhodnutie pomocou urim pred Pánom a podľa jeho výpovede vytiahne (do boja) a vráti sa a s ním aj všetci Izraeliti a celá pospolitosť.“ 22 A Mojžiš urobil, ako mu prikázal Pán. Vzal Jozueho, postavil ho pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť, 23 položil naň ruky a ustanovil ho za vodcu, ako prostredníctvom Mojžiša prikázal Pán.

 

 
1 – 4. Rozprava súvisí so sčítaním ľudu. Sčítaní boli len dospelí muži a zem sa mala rozdeliť medzi jednotlivé rodiny. Naskytla sa otázka: čo sa stane, keď niektorý z mužov nezanechal mužského potomka?
8 – 11. Tento zákon, ktorý háji právo rodiny na dedičný majetok, bude doplnený ešte v kap. 36. Zákon má ten istý cieľ ako levirátsky zákon Gn 38, 8; Dt 25, 5 n.
12 – 14. Pozri pozn. k Abarim 21, 20. O Áronovej smrti 20, 22 – 29. O púšti Sin 13, 22. O hriechu Mojžišovom a Áronovom porov. 20, 10 n.
15 – 17. Mojžiš prijíma Boží trest odovzdane. Nemyslí však ani vtedy na seba, lež na ľud, ktorý mu Pán zveril.
18 – 19. Jozue sa neraz ukázal ozaj schopným Mojžišovým nástupcom Ex 17, 9; 24, 13; 32, 17; Nm 13, 10. 16; 14, 6. 30. 38. Muž, v ktorom je duch, muž, ktorý má potrebné vlastnosti, aby bol vodcom ľudu: rozumnosť, pevnosť a odhodlanosť. Vkladanie rúk zobrazuje prenesenie poslania, čiže úradu a moci.
20 – 22. Jozue nebude mať všetky prednosti, čo mal Mojžiš. Už nebude zákonodarcom, nebude v úzkom spojení s Pánom, Pán nebude k nemu hovoriť z tváre do tváre, ale Jozue sa dozvie vôľu Pánovu prostredníctvom veľkňaza, ktorý sa poradí s urim a tumim (Ex 28, 30).
Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova