Kniha proroka Barucha

Kniha proroka Barucha

4 1 Ona je knihou Božích príkazov

a zákonom, ktorý trvá naveky:

všetci, čo sa jej chopia, dosiahnu život,

čo ju však opustia, zomrú.

2 Obráť sa, Jakub, a chyť sa jej,

choď k jej svetlu, v ústrety jej žiare.

3 Neprepusť svoju slávu inému,

ani čo cenného máš cudziemu národu.

4 Blahoslavení sme, Izrael,

lebo nám je známe, čo sa ľúbi Bohu.

 

Boh splní svoje prisľúbenia

 

5 Buď pevnej mysle, ľud môj,

pamätihodný Izrael!

6 Boli ste predaní národom

– nie na zahynutie:

pretože ste rozhnevali Boha,

boli ste vydaní nepriateľom.

7 Roztrpčovali ste toho, čo vás stvoril,

obetovali ste démonom, nie Bohu.

 8 Zabudli ste na večného Boha, ktorý vás choval,

zabudli ste aj na Jeruzalem, ktorý vás pestoval.

9 Lebo videl prichádzať od Boha

hnev na vás a povedal:

 

Prívet Jeruzalema k susedným národom

 

„Počujte, susedia Siona,

Boh dopustil na mňa veľký smútok.

10 Veď som videl zajatie svojich synov a dcér,

ktoré na nich dopustil Večný.

11 Vychovával som ich s rozkošou,

prepúšťal som ich však s nárekom a žiaľom.

 12 Nech sa neraduje nik nado mnou, vdovou,

ktorú opustili mnohí,

osamel som pre hriech svojich detí,

lebo sa odklonili od Božieho zákona

13 a nechceli poznať jeho práva,

ani nekráčali po ceste Božích zákonov

a nešli chodníkmi spravodlivého poriadku.

14 Poďteže, susedia Siona,

spomeňte si na zajatie mojich synov a dcér,

ktoré na nich dopustil Večný.

 15 Veď priviedol proti nim národ zďaleka,

národ nehanebný a cudzojazyčný;

tí sa neštítili starca

a nezľutovali sa nad dieťatkom.

16 Odviedli miláčikov vdovy

a osamelú pozbavili dcér.“

 

Jeruzalem oslovuje svoje dietky

 

17 A ja vám ako môžem pomôcť?

18 Len kto dopustil nešťastia,

vyslobodí vás z rúk vašich nepriateľov.

 19 Odíďte, deti, odíďte,

veď ja som ostal osamelý!

20 Vyzliekol som si rúcho pokoja,

vrecovinu prosebnú som si obliekol,

volať chcem k Večnému, kým žijem.

21 Dôvera, deti, volajte k Bohu

a vytrhne vás z násilia, z ruky nepriateľa.

22 Lebo ja dúfam od Večného vašu spásu;

a došla na mňa radosť od Svätého

pre milosrdenstvo, ktoré už pocítite

od Večného, spasiteľa nášho.

23 Prepúšťal som vás s nárekom a žiaľom,

Boh mi vás vráti s radosťou

a rozkošou naveky.

24 Ako teraz videli susedia Siona vaše zajatie,

tak čoskoro uvidia vašu spásu od Boha,

ktorá vám príde so slávou

a so žiarou Večného.

25 Dietky, znášajte trpezlivo hnev,

ktorý na vás dopadol od Boha:

prenasledoval ťa tvoj nepriateľ,

no zanedlho uvidíš jeho skazu

a budeš šliapať po jeho šiji.

26 Moje krehučké išli po tvrdých cestách,

vliekli ich sťa stádo, čo ukoristil nepriateľ.

27 Dôvera, deti! A volajte k Bohu,

ten, čo dopustil, spomenie si na vás.

28 Ako vás naviedla myseľ vzdialiť sa od Boha,

desaťnásobným úsilím ho znova hľadajte.

29 Veď ten, čo na vás dopustil pohromy,

dopraje vám večnú rozkoš s vašou spásou.

 

Prorok teší Jeruzalem

 

30 Dôveruj, Jeruzalem,

poteší ťa ten, čo ti dal meno.

31 Nešťastníci sú, čo ti škodili

a radovali sa tvojmu pádu.

 32 Nešťastné sú mestá, čo ti zotročili deti,

nešťastné je, čo ti synov zajalo.

33 Ako sa tešilo tvojmu zrúteniu

a radovalo sa tvojmu pádu,

tak bude smútiť nad vlastným spustošením.

34 Odnímem mu jasot nad množstvom ľudu,

z jeho honosenia bude smútok.

35 Oheň od Večného naň dopadne na mnohé dni

a budú v ňom bývať na dlhé časy démoni.

36 Pohliadni k východu, Jeruzalem,

a viď radosť, ktorá ti prichádza od Boha!

37 Pozri, idú ti synovia, ktorých si prepustil;

prichádzajú zhromaždení od východu až po západ

na slovo Svätého, tešia sa z Božej slávy.

 
8 n. Zosobnený Jeruzalem sa predstavuje ako matka izraelského národa a oslovuje najprv okolité národy (4, 9b – 16), potom svoje deti, Izraelitov (17 – 29).
12. Porov. Nár 1, 1 a pozn. k Iz 50, 1 n.v
15. Cudzojazyčný a nemilosrdný národ zďaleka boli Babylončania.
19. Matka Jeruzalem nevie zabrániť zajatiu.
32 n. Babylon stihne skaza zato, že zotročil Izraelitov; porov. Jer 50, 11 n. 27 n.; Iz 13, 20 n.
Kniha proroka Barucha