Kniha proroka Barucha

Kniha proroka Barucha

5 1 Vyzleč, Jeruzalem, rúcho smútku a nešťastia

a odej sa ozdobou Božej slávy naveky!

2 Obleč si plášť spravodlivosti Boha,

polož si na hlavu mitru slávy Večného!

3 Lebo Boh všetkému, čo je pod nebom,

ukáže tvoju žiaru.

 4 Boh ti dá meno na večnosť:

Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti.

5 Hor’ sa, Jeruzalem, zastaň si vysoko,

pohliadni k východu,

pozri si deti od západu slnka až na východ,

zhromaždené slovom Svätého,

tešiace sa, že Boh si na ne spomenul!

 6 Odišli od teba peši, vedení nepriateľmi,

ale Boh ich k tebe privedie nesených

so slávou sťa kráľovské deti.

7 Pretože Boh rozkázal

znížiť každý vysoký vrch a večné kopce

a vyplniť trhliny na rovnú zem,

aby Izrael bezpečne kráčal na Božiu slávu.

8 Aj lesy, aj každý voňavý strom

zatieňovali na Boží rozkaz Izrael.

9 Veď Boh privedie Izrael

s rozkošou v žiare svojej slávy,

s milosrdenstvom a spravodlivosťou, ktorú vlastní.

 
4. O podobných menách pozri pozn. k Iz 62, 4.
6. „Kráľovské deti“ prekladáme podľa niektorých kódexov LXX a podľa Vg. Väčšina kódexov LXX číta: „kráľovský trón“. Porov. Iz 49, 22.
Kniha proroka Barucha