Kniha proroka Jonáša

Kniha proroka Jonáša

3 Jonáš káže v Ninive.1 Pán druhý raz prehovoril k Jonášovi takto: 2 „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvesť, ktorú ti ja poviem!“  3 Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom, bolo treba tri dni, aby sa prešlo cezeň.

 4 Jonáš začal vstupovať do mesta – prvý deň cesty – a volal: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené!“ 5 Muži z Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecovín od najväčších po najmenších.  6 Vec došla až k ninivskému kráľovi; i vstal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola. 7 A takto volal v Ninive: „Nariadenie kráľa a jeho veľmožov je toto: Ľudia a zvieratá, statok a ovce nech nič neokúsia; nech sa nepasú a vodu nech nepijú! 8 Ľudia i zvieratá nech sa poobliekajú do vrecovín, nech hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má v rukách. 9 Ktovie, azda sa Boh odvráti a zmiluje sa; odvráti sa od svojho hnevu a nezahynieme.“

10 Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť.

 
3. Ninive bolo veľké „pred Bohom“, lebo Bohu záležalo, aby sa mesto obrátilo. – Kto chcel poprechodiť všetky ulice mesta, potreboval na to tri dni.
4. Rozumej: Jonáš začal kázať hneď prvý deň.
6 – 9. Tým, že Ninivčania rozšírili pôst a iné vonkajšie znaky pokánia aj na zvieratá, chceli dokázať, že je ich pokánie úprimné.
Kniha proroka Jonáša