Kniha proroka Nahuma

 

Kniha proroka Nahuma

KNIHA PROROKA NAHUMA

 

1 Pánova moc. –  1 Výrok nad Ninive. Kniha videnia Nahuma z Elkoša.

 

 2 Pán je žiarlivý a pomstivý Boh,

Pán je pomstivý a plný hnevu,

Pán sa pomstí na svojich protivníkoch

a chová hnev proti svojim nepriateľom.

3 Pán je trpezlivý, no veľmi mocný,

Pán nenechá nič bez trestu.

Vo víchre a búrke je jeho cesta

a oblak je prachom jeho nôh.

 4 Keď zahriakne more, urobí ho súšou

a všetky rieky vysuší.

Uvädá Bášan a Karmel

a kvet Libanonu vädne.

5 Vrchy sa trasú pred ním

a kopce sa rozutekajú;

zem sa dvíha pred jeho tvárou,

i svet a všetci jeho obyvatelia.

6 Kto obstojí pred jeho hnevom

a kto sa zdvihne pred jeho zápalom?

Jeho hnev sa rozteká ako oheň

a skaly pred ním praskajú.

7 Dobrým útočišťom je v deň úzkosti

a pozná tých, čo v neho dúfajú.

 8 V prekypujúcej záplave

skoncuje so svojimi protivníkmi,

jeho nepriateľov stíha tma.

 

Hrozba mestu Ninive

 

 9 Čo zamýšľate proti Pánovi?

On urobí koniec,

úzkosť sa nezdvihne po druhý raz.

10 Veď sú posplietaní ako tŕnie

a sú ako vínom spití;

úplne budú pohltení

ako suchá pleva.

 11 Z teba vyšiel, čo zamýšľal

zlo proti Pánovi,

čo plánoval ničomnosť.

12 Toto hovorí Pán:

„Čo sú aj bezpeční a hocako početní,

aj tak ich skosia a zahynú.

Pokoril som ťa, viac ťa nepokorím.

13 Teraz však zlomím jeho jarmo nad tebou

a tvoje okovy roztrhám.“

14 Pán dal rozkaz o tebe:

„Z tvojho mena nebude viac semena,

z domu tvojho boha

vynivočím sochy a liatiny,

pripravím ti hrob, lebo si bezcenný.“

 

 
1. O Nahumovi a jeho vlasti pozri úvod k tomuto prorokovi. O Ninive Jon 1, 2.
2. Boh je žiarlivý na modly, nestrpí, aby človek dával modlám úctu, ktorá patrí len jemu; porov. Ex 20, 5; 34, 14; Dt 4, 24; 5, 9; tiež Iz 42, 8; 48, 11. Pomstivosť a hnev u Boha nie je náruživosť. Sväté písmo podobnými ľudskými vlastnosťami zvýrazňuje Božiu spravodlivosť, ktorá nestrpí konečné víťazstvo zla.
4. O Bášane pozri pozn. k Iz 2, 13; o Karmeli Iz 33, 9.
8. „Skoncuje so svojimi protivníkmi“ prekladáme na základe LXX. Dnešný hebrejský text a s ním aj Vg číta: „skoncuje s jej miestom“, pričom tieto osnovy myslia bezpochyby, že Boh skoncuje s mestom Ninive.
9 n. Zmysel: Netreba si myslieť, že Boh nechá Ninive bez trestu. Tak ho zničí, že ďalší zákrok nebude potrebný. Obyvatelia mesta zhynú, ako hynie v ohni pleva alebo husto pospletané tŕnie. Nebudú schopní obrany ako opilci.
11 – 14. V 11. verši hovorí prorok k Ninive, vo veršoch 12 – 13 k Judsku a Jeruzalemu a v 14. verši k asýrskemu kráľovi alebo k Asýrčanom vôbec. V 11. verši azda prorok myslí na Sennacheriba, ktorý chcel obyvateľov Judska presídliť, porov. Iz 36, 17. Asýrčanom nepomôže ani ich moc, ani ich početnosť, zahynú a Judsko takto strasie ich jarmo.
  Kniha proroka Nahuma