Kniha Levitikus - Tretia kniha Mojžišova

Kniha Levitikus - Tretia kniha Mojžišova

Áronova prvá obeta, 9

 

9 Príprava na obetu. –  1 Na ôsmy deň Mojžiš zvolal Árona, jeho synov a všetkých starších Izraela 2 a povedal Áronovi: „Vezmi si teľa, býčka na obetu za hriech a barana na celostnú žertvu, oboje bezchybné, a priveď ich pred Pána! 3 A Izraelitom povedz: »Vezmite na obetu za hriech capa a na celostnú žertvu teľa a ovcu, oboje jednoročné a bezchybné, 4 a na pokojnú žertvu býčka a barana, aby sa zabili pred Pánom, a tiež olejom zaprávanú potravinovú obetu, lebo dnes sa vám zjaví Pán!«“ 5 I priviedli, čo nariadil Mojžiš, ku vchodu do stánku zjavenia a prišla tam celá pospolitosť, a predstúpila pred Pána. 6 Tu Mojžiš povedal: „Toto je, čo prikázal urobiť Pán, aby sa vám zjavila Pánova sláva.“ 7 Áronovi Mojžiš povedal: „Pristúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertvu a očisť sa od hriechov (ty a ľud), potom podaj obetné dary ľudu a očisť aj ich od hriechov, ako prikázal Pán!“

Kňazská obeta za hriech a celostná žertva. –  8 Tu Áron pristúpil k oltáru a zabil teľa na svoju obetu za hriech, 9 Áronovi synovia mu podali krv, on si namočil do krvi prsty a natrel oltárne rohy; ostatnú krv vylial na spodok oltára. 10 Potom z obety za hriech spálil na oltári loj s obličkami a lojovú vrstvu spod pečene, ako Mojžišovi prikázal Pán. 11 Mäso a kožu úplne spálil mimo oltára. 12 Nato zabil celostnú žertvu, Áronovi synovia mu priniesli krv a on ju porozlieval okolo oltára. 13 Potom mu priniesli v kusoch žertvu spolu s hlavou a on ju spálil na oltári. 14 Vnútornosti a nohy poumýval a spálil ich na celostnej žertve na oltári.

Obeta za ľud. – 15 Potom priniesol obetné dary ľudu: vzal capa, ktorý bol (určený) na obetu za hriech ľudu, zabil ho a obetoval ho ako predošlú obetu za hriech. 16 Potom obetoval celostnú žertvu; zachoval sa podľa predpisu. 17 Nato obetoval potravinovú obetu, vzal z nej plnú hrsť a spálil to na oltári mimo raňajšej celostnej žertvy. 18 Napokon zabil býčka a barana na pokojnú obetu za ľud, Áronovi synovia mu podali krv a on ju vylial okolo oltára. 19 Loj býka, chvost barana, obličky s ich lojom a lojovú vrstvu spod pečene 20 položili k prsiam. Potom spálil lojové kusy na oltári, 21 prsia a pravú lopatku podával Áron ako podávaciu obetu pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán.

Požehnanie a Pánova sláva. –  22 Potom Áron roztiahol ruky nad ľudom a požehnal ho. A keď ukončil obetu za hriech, celostnú žertvu a pokojné obety, zostúpil dolu. 23 Nato Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia, a keď vyšli von, požehnali ľud. Tu sa zjavila všetkému ľudu Pánova sláva 24 a od Pána vyšiel oheň a strávil celostnú žertvu i lojové časti na oltári. Keď to všetok ľud videl, jasal a padol na tvár.

 
1. Keď sa skončila vysviacka kňazov, Mojžiš prestáva vykonávať kňazské úkony. Na jeho miesto nastupuje Áron, ktorý začína svoj kňazský úrad obetami.
8 – 14. Podľa predpisu 4, 3 – 12 Áron mal zaniesť krv do svätyne a potom mal ňou pomazať rohy kadidlového oltára. V tomto prvom obetovaní však táto časť vystáva, lebo Árona vovedie Mojžiš do svätyne len po skončení obradov posvätenia.
22. Slová požehnania sa nachádzajú v Nm 6, 24 – 26.
Kniha Levitikus - Tretia kniha Mojžišova