List Hebrejom

List Hebrejom

12 Podľa Kristovho príkladu vytrvajme v duchovnom boji. – 1 Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, 2 s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. 3 Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu.

 

Boh nás súžením vychováva. – 4 V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi.  5 A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom:

 

„Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou,

ani neklesaj, keď ťa on karhá.

6 Lebo koho Pán miluje, toho tresce,

a šľahá každého, koho prijíma za syna.“

 

7 Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? 8 Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti, a nie synovia! 9 A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! 10 A oni nás karhali na krátky čas a tak, ako sa im videlo, on však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svätosti. 11 Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

 12 Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! 13 A vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevykĺbilo, ale skôr aby sa uzdravilo.

 

Slúžme Bohu s úctou a bázňou. – 14 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.  15 Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť; aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých.  16 Nech nik nie je smilník alebo sveták ako Ezau, ktorý za jediný pokrm predal svoje prvorodenstvo.  17 Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odvrhnutý a nenašiel možnosť nápravy, hoci ju so slzami hľadal.

 18 Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, temnote a búrke, 19 ani k zvuku poľnice a hrmotu slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo;  20 nemohli totiž uniesť príkaz: „Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, bude ukameňované.“  21 A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: „Zľakol som sa a trasiem sa.“ 22 No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu  23 a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, 24 k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

25 Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli tamtí, čo odmietali toho, ktorý hovoril na zemi, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z neba.  26 Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje: „Ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom.“ 27 A to „ešte raz“ naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné ako stvorené, aby ostalo to, čo je neotrasiteľné.

28 A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak, aby sme sa mu páčili, s úctou a bázňou.  29 Veď náš Boh je stravujúci oheň.

 
5 – 6. Citovanie Prís 3, 11 – 12 je podľa gréckeho prekladu Septuaginta.
12 – 13. Citovanie Iz 35, 3 a Prís 4, 26 je podľa gréckeho prekladu Septuaginta.
15. Tento verš je podfarbený gréckym prekladom Dt 29, 17.
16. Porov. Gn 25, 33.
17. Porov. Gn 27, 30 – 40.
18 – 21. Poukazuje na zjavenie Boha na vrchu Sinaj. Porov. Ex 19, 16 – 19; Dt 4, 11 – 12.
20. Ex 19, 12 – 13.
21. Dt 9, 19.
23. „Prvorodení“ tu môžu byť všetci vyvolení alebo anjeli.
26. Porov. Ag 2, 6.
29. Porov. Dt 4, 24; Iz 33, 14.
List Hebrejom