Prvý list Korinťanom

 

Prvý list Korinťanom

Úvod, 1, 1 – 9

 

1 Pozdrav. –  1 Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes  2 Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

 

Apoštol vzdáva vďaky za Korinťanov. – 4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. 5 Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní,  6 tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi,  7 takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. 8 On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

 

I. Rozdelenie a pohoršenia, 1, 10 – 6, 20

1. Roztržky v korintskej cirkvi, 1, 10 – 4, 21

 

Rozkol medzi veriacimi. – 10 Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.  11 Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry.  12 Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov,“ „Ja Apollov,“ „Ja zasa Kéfasov,“ „a ja Kristov.“

13 Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení?  14 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gája, 15 aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení v mojom mene.  16 Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil.  17 Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž.

 

Múdrosť kríža. – 18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.  19 Veď je napísané:

 

„Múdrosť múdrych zmarím

a rozumnosť rozumných zavrhnem.“

 

20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo?  21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania.  22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.

26 Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených; 27 ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; 28 čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa pred Bohom nik nevystatoval. 30 Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením,  31 aby, ako je napísané: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

 

 
1. Pavol pravdepodobne diktoval list Sostenovi. Bol jeho spolupracovníkom. Je dosť možné, že je totožný s tým, ktorého spomínajú Sk 18, 17 ako predstaveného synagógy v Korinte.
2. Niektorí prekladajú: „ktorí vzývajú na všetkých miestach ich i nášho Pána.“
6. Svedectvo o Kristovi je evanjelium (porov. 2, 1).
7. Zjavenie Ježiša Krista a jeho deň (v. 8) je jeho slávny príchod na konci čias (porov. Flp 3, 20; Tít 2, 13).
11. Chloe je neznáma osoba.
12. Apollo podľa Skutkov apoštolov bol kresťan židovského pôvodu z Alexandrie (Sk 18, 24). Jeho vzdelanosť sa prejavila aj pri hlásaní evanjelia, takže časť kresťanov išla za ním. Kéfas je apoštol Peter (Jn 1, 42); možno navštívil osobne korintskú cirkev (porov. 9, 5), alebo tam síce nikdy nebol, ale mnohí veriaci sa dovolávali jeho autority ako hlavy Cirkvi. Korintskí kresťania si obľúbili jednotlivých hlásateľov evanjelia, a tak sa tvorili skupiny. Niektorí sa nad tým pohoršovali a povedali, že sa oni držia jednoducho Krista, a kazateľov nepotrebujú.
14. Krispus je bývalý predstavený židovskej synagógy (Sk 18, 8). O Gájovi je v Rim 16, 23.
16. O Stefanasovi pozri 16, 15 – 16.
17. Pavol tu nepodceňuje dôležitosť vysluhovania krstu. Krst sa udelil až po prijatí viery, ktorá je zasa ovocím hlásania evanjelia. A tomuto sa Pavol z Kristovho poverenia venoval. A tak krstom poveroval svojich spolupracovníkov.
19. Iz 29, 14.
21. Božia múdrosť sa prejavila v Božích dielach, kde ju mal človek vybadať a spoznať (Rim 1, 19 – 20).
22. Židia dávali prednosť Mesiášovi (porov. Mt 12, 38; Jn 4, 48), tvorcovi verejných divov, kým Gréci sa strácali vo filozofii (porov. Sk 17, 12 n.).
31. Voľné citovanie Jer 9, 22 n.
  Prvý list Korinťanom