Prvý list Solúnčanom

 

Prvý list Solúnčanom

1 Pozdrav. –  1 Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.

 

Príkladná viera Solúnčanov. – 2 Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania  3 myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. 4 Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 5 lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti; veď viete, akí sme boli medzi vami kvôli vám.

6 A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo, 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achájsku. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste, takže už nemusíme nič hovoriť. 9 Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému  10 a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych; Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.

 
1. Silván je poslovenčený rímsky tvar (Silvanus) aramejského mena Sílas. Spolu s Timotejom bol spolupracovníkom apoštola Pavla v misijnej práci v Macedónsku (porov. Sk 16 – 18).
3. Tri božské čnosti sú základom celého kresťanského života.
10. „Budúci hnev“ – hnev trestajúceho Boha, ktorý sa prejaví voči hriešnikom v deň posledného súdu. Porov. Rim 2, 8; 5, 9. Podľa terminológie Starého zákona deň budúceho hnevu je dňom Božieho súdu.
  Prvý list Solúnčanom