Prvý Petrov list

Prvý Petrov list

2 Kristus – základ Cirkvi. – 1 Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie  2 a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu,  3 keď ste okúsili, aký dobrý je Pán.  4 Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny,  5 a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.  6 Preto je v Písme:

 

„Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny;

kto v neho verí, nebude zahanbený.“

 

  7 Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria:

 

„Kameň, čo stavitelia zavrhli,

sa stal kameňom uholným“,

 

 8 „kameňom úrazu a skalou pohoršenia.“ Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení.

 

Kráľovské kňazstvo. –  9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.  10 Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

 

Kresťan medzi pohanmi. – 11 Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.  12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov.

 

Postoj voči vrchnosti. –  13 Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, 14 alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých.  15 Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí, 16 ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.

17 Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.

 

Povinnosti sluhov. –  18 Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom, a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým. 19 Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí.  20 Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.  21 Veď na to ste povolaní; lebo

 

aj Kristus trpel za vás

a zanechal vám príklad,

aby ste kráčali v jeho šľapajach.

 22 On sa nedopustil hriechu,

ani lesť nebola v jeho ústach.

23 Keď mu zlorečili, on nezlorečil,

keď trpel, nevyhrážal sa,

to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.

 24 Sám vyniesol naše hriechy

na svojom tele na drevo,

aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť.

Jeho rany vás uzdravili.

 

 25 Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili

k pastierovi a biskupovi svojich duší.

 
2. Je to pravdepodobne úryvok zo starokresťanskej krstnej liturgie. „Duchovné mlieko“, t. j. Božie slovo, ktorým sa má kresťan sýtiť.
3. Porov. Ž 34, 9.
4. „Ľudia zavrhli“, t. j. Židia. Vlastný národ zavrhol Krista, ale on sa z Božej vôle stal uholným kameňom, na ktorom stojí budova Cirkvi, organický celok veriacich, ktorí sú jednotlivo živými kameňmi tohto duchovného domu. Apoštol takto kreslí obraz živej duchovnej stavby Cirkvi, ktorej základom je Kristus.
5 – 9. Klasický text o všeobecnom kňazstve veriacich, odlišnom od služobného, sviatostného kňazstva.
6. Porov. Iz 28, 16.
7 – 8. Kristus je uholným kameňom pre veriacich i neveriacich; ale veriacim je na spásu, neveriacim na záhubu, pretože narážajú na Krista svojou neverou (neveria slovu evanjelia) a padajú do záhuby.

7. Porov. Ž 118, 22.
8. Porov. Iz 8, 14.
9. Na vyjadrenie veľkej dôstojnosti kresťanov apoštol používa citáty zo Starého zákona: „vyvolený rod“ (Iz 43, 20), „kráľovské kňazstvo“(Ex 19, 6), t. j. králi a kňazi kraľujú sami nad sebou a s Kristom v nebeskom kráľovstve a majú účasť na Kristovom kňazstve, „svätý národ“ (Ex 9, 6), „ľud určený na vlastníctvo“ (Mal 3, 17), patriaci osobitným spôsobom Bohu.
10. Porov. Oz 2, 25; 1, 9.
12. Porov. Iz 10, 3. „V deň navštívenia“ môže znamenať posledný súd, ale aj dajakú inú Božiu návštevu, napr. milosť obrátenia.
13 – 17. O poslušnosti voči občianskej autorite pozri Rim 13, 1 – 7.
15. Apoštol azda naráža na ohovárky, ktoré pohanskí a židovskí spoluobčania rozširovali o kresťanoch, ako že sú buriči a neposlušní „bezbožníci“ (nechceli totiž uctievať pohanských bohov a vzdávať božskú úctu cisárom).
18 – 25. Porov. Ef 6, 5 – 8; Kol 3, 22 – 24; Tít 2, 9.
20. „Je to milosť pred Bohom“, t. j. je to milé Bohu, alebo: Treba to pripísať Božej milosti.
21. Ako kresťania.
22. Porov. Iz 53, 9.
24. Porov. Iz 53, 12. 5. „Na drevo“ – znamená ,na kríž‘. V Novom zákone sa často používa slovo drevo namiesto slova kríž, a to pre spomienku na Dt 21, 22 – 23 (porov. Gal 3, 13).
25. Porov. Iz 53, 6.
Prvý Petrov list