Prvý Petrov list

Prvý Petrov list

 

5 Povinnosti starších. –  1 Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, 3 nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.  4 A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

 

Pokora a sila vo viere. –  5 Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo

 

Boh pyšným odporuje,

ale pokorným dáva milosť.

 

6 Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.  7 Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9 Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.

10 A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. 11 Jemu vláda na veky vekov. Amen.

 

Záver a pozdravy, 5, 12 – 14

 

 12 Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť; v nej vytrvajte!  13 Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek.  14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.

 
1. „Starších“, t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5 – 9). „Svedok Kristových utrpení“ – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.
4. „Najvyšší pastier“, čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva „pastier“. No výraz „Najvyšší pastier“ sa vyskytuje iba tu.
5. Prís 3, 34; Jak 4, 6.
7. Ž 55, 23.
12. Silván, Pavlov spolupracovník. Pavol s ním na druhej apoštolskej ceste ponavštevoval mnohé maloázijské cirkvi (Sk 15, 40 – 16, 10). Jeho grécke meno Sílas (z aramejského šeʼilaʼ) sa nachádza v Skutkoch apoštolov (Sk 15, 22. 27. 32. 40; 16, 19. 25. 29; 17, 4. 10. 14 n.; 18, 5), kým polatinčené Silvanus (slov. Silván) je v Pavlových listoch (2 Kor 1, 19; 1 Sol 1, 1; 2 Sol 1, 1) a v tomto texte.
13. Marek, Petrov duchovný syn a jeho verný žiak a pomocník, je pôvodcom druhého evanjelia. „Babylon“ – pod týmto názvom poznali vtedajší kresťania i pohania pohanský Rím (porov. Zjv 17, 18). „Vyvolená cirkev“, t. j. rímska cirkevná obec (porov. 2 Jn).
14. „Bozk lásky“ – „bozk pokoja“ (porov. Rim 16, 16).
Prvý Petrov list