Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

 

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

1 Prológ. –  1 Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať, a po svojom anjelovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. 2 A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista; všetko, čo videl. 3 Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko.

 

I. Listy ázijským cirkvám, 1, 4 – 3, 22

 

Pozdrav. –  4 Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom,  5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme.

Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov  6 a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

 7 Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.

 8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.

 

Videnie Syna človeka. –  9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove, ktorý sa volá Patmos.  10 V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť: 11 „Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sárd, Filadelfie a do Laodicey!“  12 Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov  13 a uprostred svietnikov kohosi, ako Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. 14 Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako plameň ohňa. 15 Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd.  16 V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile.

17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. 19 Napíš teda, čo si videl: čo je a čo sa má stať potom. 20 Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví.

 
1. Hovorí sa tu o veciach, ktoré sa majú onedlho stať (22, 6) nie z hľadiska času, ale z hľadiska Boha (porov. 2 Pt 3, 8). Ide vlastne o poslednú fázu dejín spasenia, ktorá sa začala veľkonočnou udalosťou.
4. Sedem cirkví je vymenovaných v 11. verši. Listy, ktoré sú týmto cirkvám adresované, sa nachádzajú v 2. a 3. kap. Číslo sedem je symbolom plnosti, a preto sa právom tvrdí, že Jánovo učenie nebolo adresované výlučne iba týmto miestnym cirkvám, ale že obsahuje všeobecné a trvalé posolstvo. Názov Boha: „ktorý je, ktorý bol a ktorý príde“, je istá obmena toho mena, pod ktorým sa Boh zjavil Mojžišovi na vrchu Horeb (Ex 3, 14). Výrazom „ktorý príde“ dostáva Božie meno eschatologický nádych. Sedem duchov znamená plnosť Ducha. Ide o vplyv Iz 11, 2 – 3.
5. Prvorodeného z mŕtvych znamená prvého vzkrieseného. Porov. Kol 1, 18.
6. Hovorí o všeobecnom kňazstve veriacich podľa vzoru Izraela (Ex 19, 6; 1 Pt 2, 9).
7. Porov. Dan 7, 13; Zach 12, 10. 14; Jn 19, 37.
8. Alfa je prvé a omega posledné písmeno gréckej abecedy. Je to symbol Boha ako prvej príčiny a posledného cieľa všetkého jestvujúceho.
9. Patmos je ostrov v Egejskom mori, asi 75 km na juhozápad od Efezu.
10. Pánov deň je nedeľa. Ide tu o prvé svedectvo prenesenia sakrálneho charakteru židovskej soboty na deň Kristovho zmŕtvychvstania. Porov. 1 Kor 16, 2.
12. Sedem zlatých svietnikov predstavuje sedem cirkví (v. 20).
13 – 15. Ježiš Kristus je tu vykreslený obrazmi vypožičanými zo Starého zákona, ako veľkňaz (dlhé rúcho), kráľ (zlatý pás). Biele vlasy sú symbolom večnosti, oči ako plameň ohňa symbolom vševedúcnosti a nohy z kovu symbolom nezmeniteľnosti. Porov. Dan 7, 13; 10, 5 – 6; Ez 43, 2.
16. Sedem hviezd je sedem anjelov cirkví (v. 20). Niektorí pod anjelmi rozumejú biskupov. Ostrý dvojsečný meč je symbolom sudcovskej moci. Porov. Iz 11, 4.
  Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)