Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

13 Abiáš. –  1 V osemnástom roku kráľa Jeroboama sa Abiáš stal kráľom nad Júdom.  2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Michaja, dcéra Uriela z Gabay. Medzi Abiášom a Jeroboamom bola vojna. 3 Abiáš začal vojnu so štyristotisícovou armádou hrdinských bojovníkov, vyberaných chlapov, Jeroboam však viedol proti nemu do boja osemstotisíc vyberaných mužov, udatných hrdinov.

 4 Abiáš sa postavil na vrchu Semeron, ktorý bol v Efraimskom pohorí, a hovoril: „Čujte ma, Jeroboam a celý Izrael:  5 Vy neviete, že Pán, Boh Izraela, dal naveky kráľovstvo nad Izraelom Dávidovi; jemu a jeho synom zmluvou soli?! 6 Ale Nabatov syn Jeroboam, sluha Dávidovho syna Šalamúna, povstal a vzbúril sa proti svojmu pánovi.  7 Zoskupili sa okolo neho daromní ľudia, naničhodníci a prevládli Šalamúnovho syna Roboama, lebo Roboam bol mladý a malomyseľný a nevládal ich zdolať. 8 A teraz sa nazdávate, že premôžete Pánovo kráľovstvo, (ktoré je) v rukách Dávidových synov, lebo vás je veľké množstvo a máte zlaté teľce, ktoré vám Jeroboam spravil za bohov.  9 Vyhnali ste Pánových kňazov, Áronových synov a levitov, a narobili ste si kňazov ako národy krajín. Každý, kto príde s býčkom, teliatkom a siedmimi baranmi, aby si naplnil ruky, stáva sa kňazom nebohov. 10 Naším Bohom je však Pán, my sme ho neopustili. Kňazi však, ktorí slúžia Pánovi, sú Áronovi synovia a leviti sú v službe 11 a pália Pánovi každé ráno a každý večer celopaly i voňavý tymian, predkladajú chleby na čistom stole, máme zlatý svietnik s jeho lampami, aby horeli každý večer. Lebo my zachovávame Pánove obrady, ale vy ste ho opustili. 12 Nám je teda v čele Boh, jeho kňazi a zvučné trúby, ktoré budú znieť proti vám. Synovia Izraela, nebojujte proti Pánovi, Bohu svojich otcov, lebo nebudete mať úspech!“

13 Jeroboam však poslal obchvatný oddiel, aby sa im dostal za chrbát. Oni boli pred Júdovcami, ale obchvatný oddiel im bol za chrbtom. 14 Keď sa Júdovci obzreli, videli, že musia bojovať aj spredu, aj odzadu, preto volali k Pánovi a kňazi trúbili na trúby. 15 Judské mužstvo začalo kričať, a keď judské mužstvo kričalo, Boh porazil Jeroboama a celý Izrael pred Abiášom a Júdom. 16 Izraeliti utekali pred Júdovcami a Boh im ich vydal do ruky. 17 Abiáš a jeho ľud im zapríčinil veľkú porážku, takže z Izraela padlo prebodnutých päťstotisíc vybraných mužov. 18 Takto boli v tom čase pokorení synovia Izraela, synovia Júdu však zosilneli, lebo sa opierali o Pána, Boha svojich otcov.  19 Abiáš prenasledoval Jeroboama a odňal mu mestá: Bet-El a jeho osady, Jesanu a jej osady a Efron a jeho osady. 20 Za Abiášových dní sa už Jeroboam nevzchopil. Pán ho ranil, že zomrel.

21 Ale Abiáš zmocnel. Vzal si štrnásť žien a narodilo sa mu dvadsaťdva synov a šestnásť dcér.

 22 Ostatok Abiášových dejín, jeho cesty a jeho slová sú napísané v Dejinách proroka Ada. 23 Potom sa Abiáš uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa. Za jeho dní mala krajina desať rokov pokoj.

 
1 n. Porov. 1 Kr 15, 1 n.
2. Matka Abiáša sa vlastne volala Maácha; porov. 11, 21; 1 Kr 15, 2.
4. Abiáš bol na vrchu pri benjamínovskom meste Samaraim (Joz 18, 22). Možno, že toto mesto bolo tam, kde je dnes zborenisko Es-Samra, blízko Jericha.
5. O zmluve soli pozri Lv 2, 13; Nm 18, 19.
7. „Naničhodníci“ doslovne: „synovia Beliálovi“; pozri pozn. k 1 Sam 1, 16.
9. „Naplnenie rúk“ obetnými darmi patrilo k obradom kňazskej vysviacky; porov. Ex 29, 1 – 35. – „Nebohovia“ sú modly.
19. Jeden Efron bol na rozhraní územia kmeňa Júdu a Benjamína medzi Neftoach a Kirjatiarimom. Ale tu je azda reč o Efraime, pozri 2 Sam 13, 23. – O Jesane pozri pozn. k 1 Sam 7, 12.
22. O prameňoch dejín pozri úvod.
Druhá kniha kroník