Druhý list Solúnčanom

Druhý list Solúnčanom

2 Čo bude predchádzať Pánovmu príchodu. – 1 Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia,  2 nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával.  3 Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia,  4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha.

5 Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás?  6 A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. 7 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža.

 8 Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu;  9 toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi 10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. 11 A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.

 

Povzbudenie do vytrvalosti vo viere. –  13 My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu, 14 k čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

 15 A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom. 16 Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, 17 nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove.

 
2. Zdá sa, že niektorí zle pochopili Pavlovo učenie o Kristovom druhom príchode a mysleli si, že čoskoro nastane. Preto sa Solúnčania nemajú dať pomýliť ani duchom, čiže zdanlivým prorockým nadchnutím, ani slovom, čiže mylným výkladom Písma, ani dajakým falšovaným listom, akoby Pánov deň bol časovo už blízko.
3. Pánovmu dňu bude podľa apokalyptických predstáv predchádzať všeobecný odpad od viery (Lk 18, 8; 1 Tim 4, 1; 2 Tim 3, 1 – 5; 1 Jn 2, 18; 4, 3; 2 Pt 3, 3) a zjavenie „človeka neprávosti“, čiže Antikrista (porov. 1 Jn 2, 18).
4. Porov. Dan 11, 36.
6 – 7. Pre nás záhadné tvrdenia. Pavol tu poukazuje na nepretržitú a skrytú činnosť satana a zla vo svete. No jeho verejnému vystúpeniu prekáža pravdepodobne sám Boh („ten, čo ho zadŕža“) a jeho plán spásy („čo ho zadŕža“).
8. Porov. Iz 11, 4. Zničenie dychom úst je charakteristickým prvkom židovskej apokalyptiky.
9. Satan je otec lži. Porov. Jn 8, 44; 1 Jn 2, 18.
13. „Prvotiny“ sú prví Solúnčania, čo prijali vieru.
15. „Učenie“, v gréckej pôvodine „parádosis“ – „tradícia“. Teda tradícia, čiže ústne podanie, sa tiahne životom Cirkvi už od jej počiatku.
Druhý list Solúnčanom