Druhý list Solúnčanom

Druhý list Solúnčanom

 

3 Povzbudenie do modlitby. – 1 Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás 2 a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí; lebo nie všetci veria. 3 Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.

4 Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. 5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.

 

Povzbudenie do riadnej práce. – 6 Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. 7 Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, 8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 9 Niežeby sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali.  10 Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje.  11 Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. 12 Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. 13 Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra. 14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí. 15 No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata.

 

Požehnanie a pozdrav. – 16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.

 17 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste; takto píšem. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.

 

 
10. Porov. 1 Sol 4, 11.
11. Pohania považovali prácu iba za zamestnanie otrokov, a preto bola záhaľka bežná. Grécky text tu používa dve slová s tým istým koreňom: ergazoménus a perier gazoménus. Slovenský preklad nezachováva túto slovnú hru, ktorá by sa dala preložiť asi takto: Robia to, že nič užitočné nerobia. Židia si vážili niektoré remeslá a zamestnania, ale určité druhy roboty sa im priečili. Až kresťanstvo prinieslo v tejto veci úplný obrat, plné zhodnotenie a nadprirodzené očistenie a posvätenie práce, i tej najnižšej, ak je čestná a je prostriedkom na osobné zošľachtenie a pomocou blížnemu. Pavol si vlastnými rukami zarábal na chlieb, a tak pôsobil veľmi povzbudzujúco na veriacich (porov. 1 Kor 4, 12; Sk 18, 3; 20, 33 n).
17. Pavol obyčajne listy diktoval a pravdepodobne preto, aby sa vylúčila možnosť falzifikácie, podpisoval ich vlastnou rukou (porov. 1 Kor 16, 21; Gal 6, 11; Kol 4, 18).
Druhý list Solúnčanom