Kniha Ester

Kniha Ester

5 Židia sa zachránia. Kráľ láskavo prijíma Ester. –  1 Na tretí deň si Ester obliekla kráľovské rúcho a postavila sa do vnútorného dvora kráľovského domu naproti kráľovmu súkromnému bývaniu. (Kráľ) práve zasadal na svojom tróne v radnej sieni paláca, ktorá ležala naproti vchodu do domu.  2 Keď zazrel kráľovnú Ester, ako zastala, páčila sa jeho očiam a napnul oproti nej zlatú berlu, ktorú mal v rukách. Ona zasa pristúpila a pobozkala koniec jeho berly.  3 Kráľ sa jej pýtal: „Čo si praješ, kráľovná Ester? Akú máš žiadosť? Keby si žiadala čo aj polovicu kráľovstva, dostaneš.“  4 Ona mu odpovedala: „Ak je kráľovi ľúbo, prosím, aby si dnes prišiel ku mne a spolu s tebou aj Aman na hostinu, ktorú som pripravila.“ 5 Kráľ na to odvetil: „Zavolajte hneď Amana, aby vyhovel žiadosti Ester.“ A tak kráľ a Aman spolu prišli na hostinu, ktorú im pripravila kráľovná. 6 Keď kráľ už hojne požil vína, opýtal sa jej: „Čo si žiadaš, aby sa ti stalo? Za akú vec prosíš? I keby si pýtala polovicu môjho kráľovstva, dostaneš.“ 7 Ester mu odpovedala: „Moja žiadosť a moje prosby sú takéto: 8 Ak som našla milosť v kráľových očiach a ak sa kráľovi páči dať mi, o čo prosím, a chce vyplniť moju prosbu, nech zasa príde kráľ a tiež Aman na hostinu, ktorú som pripravila, a zajtra vyjavím kráľovi, čo si žiadam.“

 

Aman dá pripraviť šibenicu pre Mardocheja. – 9 V ten deň odchádzal Aman veselý a naradovaný. Keď zazrel pred bránou paláca sedieť Mardocheja, ktorý nielen nepovstal pred ním, ale ani sa nepohol z miesta, na ktorom sedel, veľmi sa rozhneval. 10 Ale zastrel svoj hnev a po príchode domov zvolal k sebe svojich priateľov a svoju manželku Zares, 11 vykladal im o svojom veľkom bohatstve, o veľkom počte svojich synov a o tom, koľkou slávou ho povýšil kráľ nad všetky svoje kniežatá a nad ostatných svojich služobníkov. 12 A k tomu dodal: „Ani kráľovná Ester nikoho iného nepozvala na hostinu spolu s kráľom okrem mňa; aj zajtra budem u nej obedovať spolu s kráľom. 13 A hoci toto všetko mám, predsa to pokladám, akoby som nič nemal, dokiaľ vidím sedieť pred vchodom do kráľovského (paláca) Žida Mardocheja.“  14 Jeho žena Zares a ostatní priatelia mu povedali: „Rozkáž zhotoviť vysokú šibenicu, čo dosiahne výšky päťdesiat lakťov, a povedz ráno kráľovi, aby Mardocheja na ňu obesili, a tak pôjdeš s kráľom už naradovaný na hostinu.“ Táto rada sa mu páčila a rozkázal zhotoviť šibenicu.

 
1. Ako vošla kráľovná Ester ku kráľovi, podrobne opisuje dodatok 15, 4 – 9. „Vnútorný dvor kráľovského domu“ je budova vyhradená pre obydlie kráľov, „kráľovský palác“ v užšom zmysle. Zaberal juhovýchodnú časť celého opevneného paláca, ako to potvrdili vykopávky. Zo zbrojnice viedla brána do vnútorného dvora, ktorý bol obklopený štyrmi krídlami paláca. V južnom krídle bola kráľova zasadacia sieň.
2. „Pobozkala“ – podľa hebr. „dotkla sa“ berly.
3. Keďže Ester prišla nehlásená a bez zavolania ku kráľovi, kráľ usudzoval, že ju priviedla dôležitá vec. „Polovicu kráľovstva“ porov. 5, 6; 7, 2; Mk 6, 23.
4. Prosbou, ktorú chcela Ester kráľovi predniesť, žiadala zmenu kráľovského rozkazu. Ale to bolo čosi nezvyčajné. Preto Ester vedela, že teraz by v tejto veci sotva mohla niečo dosiahnuť. Preto žiada kráľa, aby opätovne prišiel k nej na obed.
14. Šibenica vysoká asi 50 lakťov: jej výška je asi udaná iba približne, chce sa tým asi naznačiť, že bola veľmi vysoká. Je v tom aj istá irónia: Keď sa Mardochej nechcel pokoriť, bude za to čo najviac vyvýšený!
Kniha Ester