Kniha Ezdrášova

Kniha Ezdrášova

Návrat Židov pod Ezdrášovým vodcovstvom

Ezdrášova cesta do Jeruzalema

 

7 Ezdrášov rodokmeň. –  1 Po týchto udalostiach sa za kraľovania perzského kráľa Artaxerxa vybral Ezdráš, syn Seraiáša, syna Azariáša, syna Helkiáša, 2 syna Šaluma, syna Sadoka, syna Achituba, 3 syna Amariáša, syna Azariáša, syna Merajota, 4 syna Zerachiáša, syna Uziho, syna Bukiho, 5 syna Abišuu, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna najvyššieho kňaza Árona.

 

Ezdrášova cesta domov. –  6 Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu. Bol zákonníkom, zbehlým v Mojžišovom zákone, ktorý dal Pán, Boh Izraela. Keďže bola nad ním ruka Pána, jeho Boha, kráľ mu dával všetko, o čo žiadal. 7 Zároveň vystupoval do Jeruzalema húf Izraelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov a nevoľníkov chrámu v siedmom roku kráľa Artaxerxa.  8 Do Jeruzalema došiel v piatom mesiaci, v siedmom roku tohto kráľa. 9 Na prvý deň prvého mesiaca bol totiž určený odchod z Babylonu a v prvý deň piateho mesiaca sa dostal do Jeruzalema, lebo na ňom spočívala dobrotivá ruka jeho Boha. 10 Lebo Ezdráš si zaumienil skúmať Pánov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právo.

 

Kráľovský list o plnomocenstve pre Ezdráša. – 11 Toto je odpis listu, ktorý dal kráľ Artaxerxes kňazovi Ezdrášovi, znalcovi zákona, znalcovi Pánových príkazov a nariadení pre Izrael:

 12 „Artaxerxes, kráľ nad kráľmi, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone nebeského Boha, pozdrav a tak ďalej.

13 Ja vydávam rozkaz, že každý, kto by v mojom kráľovstve mal vôľu – či už z izraelského ľudu, či z jeho kňazov, alebo z levitov – ísť do Jeruzalema, môže sa vybrať s tebou. 14 Lebo kráľ a jeho siedmi radcovia ťa posielajú preskúmať stav vecí v Judei a v Jeruzaleme, ako žiada zákon tvojho Boha, čo máš v ruke, 15 a odniesť striebro so zlatom, ktoré dobrovoľne venovali kráľ a jeho poradcovia Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, 16 aj všetko striebro a zlato, ktoré nájdeš v celej babylonskej provincii popri dobrovoľnom dare ľudu a kňazov, ktorý obetujú na chrám svojho Boha v Jeruzaleme. 17 Preto za tieto strieborniaky bezodkladne nakúp býky, barany a jahňatá s príslušnými pokrmovými a nápojovými obetami a obetuj ich na oltári chrámu vášho Boha v Jeruzaleme! 18 A čo ty a tvoji bratia usúdite, že by bolo dobré spraviť so striebrom a zlatom, ktoré bude nazvyš, spravte podľa vôle svojho Boha. 19 Nádoby, ktoré dostávaš pre službu v dome tvojho Boha, odovzdaj pred Bohom v Jeruzaleme! 20 A čo ešte treba pre dom tvojho Boha, čo ti bude ešte treba vynaložiť, uhraď z kráľovskej pokladnice!

21 Ja, kráľ Artaxerxes, týmto nariaďujem všetkým pokladníkom na Záriečí: Všetko, o čo by vás požiadal kňaz Ezdráš, znalec zákona nebeského Boha, treba bez okolkov splniť  22 do sto hrivien striebra, do sto korov pšenice, do sto batov vína, do sto batov oleja a soli bez účtovania! 23 Všetko, čo sa žiada podľa rozhodnutia nebeského Boha, treba presne splniť pre dom nebeského Boha, aby azda nezahorel hnevom proti kráľovej ríši a proti jeho synom. 24 Ďalej vám oznamujeme, že nik nemá práva uvaliť daň, dávku či mýto ani na kňazov, ani na levitov, spevákov, vrátnikov, chrámových nevoľníkov, ani na nijakých služobníkov tohto Božieho chrámu.

 25 A ty, Ezdráš, podľa toho, ako prikazuje múdrosť tvojho Boha, ktorú máš v rukách, menuj sudcov vedno s obhajcami, aby vysluhovali právo všetkému ľudu na Záriečí, tým totiž, ktorí poznajú zákon tvojho Boha; a kto by ho nepoznal, toho učte! 26 A tak každý, kto by neposlúchol zákon tvojho Boha alebo kráľov zákon, nech je bez okolkov odsúdený alebo na smrť, alebo do vyhnanstva, alebo na stratu majetku, alebo do žalára!“

 

Ezdrášova ďakovná modlitba. – 27 „Nech je zvelebený Pán, Boh našich otcov, ktorý vnukol kráľovi do srdca, aby okrášlil Pánov dom v Jeruzaleme 28 a naklonil ku mne milosť kráľa, jeho radcov a všetkých vysokých hodnostárov kráľa. A tak ja, posilnený rukou Pána, svojho Boha, ktorá bola nado mnou, zhromaždil som popredných z Izraela, aby išli so mnou.“

 

 

1. Artaxerxes, ktorý sa tu spomína, je podľa mnohých exegétov Artaxerxes I. Dlhoruký (465 – 424 pred Kr.). – Ezdrášov rodostrom, porovnaný s údajmi 1 Krn 5, 27 – 40; 1 Krn 6, 7 – 10 je tu neúplný. Od Árona po Ezdráša, teda za tisíc rokov, je tu uvedených len 17 pokolení, čo je iste málo.
6. Výraz „bola nad ním ruka Pána“ značí, že sa Ezdrášovi dostávalo zrejmej Božej pomoci a ochrany. Tento výraz sa ináč nevyskytuje v knihách Svätého písma tak často, ako práve v knihách Ezdráša a Nehemiáša (porov. Ezd 7, 9 – 28; 8, 18; Neh 2, 8 – 18 a i.).
8. Piaty mesiac židovský sa volal áb (15. júl – 15. august). Cesta z Babylonu do Jeruzalema trvala teda 3 a pol mesiaca, lebo koncom marca opustili Babylon a v polovici júla došli do Jeruzalema.
12 – 26. Stať je napísaná v pôvodine aramejsky.
22. Hrivna striebra mala v dobe perzskej 33,66 kg. Kor je dutá miera s obsahom 364,5 l; bat je dutá miera, obsah 36,44 l. Soľ nebola drahá.
25. Vlastná súdna moc mala veľký význam pre židovskú obec, lebo starozákonný náboženský život bol veľmi prepojený so životom občianskym a sociálnym.
Kniha Ezdrášova