Kniha Judita

Kniha Judita

3 Národy sa dobrovoľne poddávajú. – 1 Preto k nemu poslali poslov s prosbou o mier: 2 „My, služobníci veľkého kráľa Nabuchodonozora, ležíme pred tvojimi nohami; urob s nami, ako uznáš za dobré. 3 Veď naše dvory a celý náš majetok, každé obilné pole, stáda, dobytok a všetky ohrady s našimi stanmi sú pred tebou; urob s nimi, ako sa ti páči. 4 Aj naše mestá a ich obyvatelia sú tvojimi sluhami; príď a urob s nimi, čo uznáš za dobré.“ 5 A muži šli k Holofernesovi a oznámili mu tieto slová.

6 On zostúpil so svojím vojskom na morské pobrežie, obsadil opevnené mestá a vzal si z nich vybraných mužov na posilu svojho vojska. 7 Obyvatelia tých miest a celý okolitý kraj ho prijali s vencami, tancom a bubnami.  8 On však spustošil všetky ich svätyne a vyrúbal ich posvätné háje. Dostal totiž za úlohu zničiť všetkých bohov zeme, aby všetky národy vzdávali božskú poctu iba Nabuchodonozorovi a všetky jazyky a kmene vzývali iba jeho ako boha. 9 Potom prišiel k Ezdrelonu neďaleko Dotaina, ktorý je oproti judskému horskému masívu.  10 Postavili tábor medzi Gabaou a Skytopolisom a Holofernes tam ostal celý mesiac, aby zhromaždil všetko, čo potrebovalo jeho vojsko.

 

 
8. Tvrdenie je asi prehnané. Aššurbanipal nezavádzal jednobožstvo, ale žiadal, aby jemu samému bola vzdávaná bohopocta. Ale uznávať panovníkov za božské osoby žiadali pre seba iba niektorí Seleukovci.
10. Gabaa je asi pohorie Gelboe, ktoré leží na východnom okraji Ezdrelonskej roviny.
Kniha Judita