Kniha proroka Barucha

 

Kniha proroka Barucha

  1. Baruchovo posolstvo. –  1 Toto je znenie knihy, ktorú písal Baruch, syn Nériho, syna Masiášovho, syna Sedekiášovho, syna Sediho, syna Helkiášovho, v Babylone, 2 v piatom roku, siedmy deň mesiaca, v čase, keď Chaldejci zaujali Jeruzalem a spálili ho.

 3 Baruch prečítal obsah tejto knihy v prítomnosti judského kráľa, Joakimovho syna Jechoniáša, a v prítomnosti všetkého ľudu, ktorý prišiel kvôli knihe, 4 tiež v prítomnosti mocnárov a kráľovských synov, v prítomnosti starších a v prítomnosti všetkého ľudu od najmenších po najväčších, všetkých, ktorí bývali v Babylone, pri rieke Sud.

5 Oni plakali, postili a modlili sa pred Pánom, 6 poskladali peniaze, každý podľa možností,  7 a poslali ich do Jeruzalema kňazovi Joakimovi, synovi Helkiáša, syna Salomovho, i kňazom, aj všetkému ľudu, ktorý bol s ním v Jeruzaleme.  8 A desiateho sivana dostal aj z chrámu ukoristené nádoby Pánovho domu, aby ich vrátil do Jeruzalema. Boli to strieborné nádoby, ktoré dal spraviť judský kráľ Sedekiáš, syn Joziáša, 9 keď babylonský kráľ Nabuchodonozor zajal a z Jeruzalema do Babylonu odviedol Jechoniáša, kniežatá, zámočníkov, mocnárov a pospolitý ľud.

10 A odkázali: „Tu vám posielame peniaze. Kúpte za peniaze celopaly, obety za hriech i tymian; zaobstarajte aj dary a obetujte to na oltári Pánovi, nášmu Bohu! 11 A modlite sa za život babylonského kráľa Nabuchodonozora a za život jeho syna Baltazára, aby ich dni trvali ako dni neba nad zemou! 12 Nech nám dá Pán sily a nech nám osvieti oči, aby sme žili v tieni babylonského kráľa Nabuchodonozora a v tieni jeho syna Baltazára, aby sme im slúžili dlhé časy a našli u nich milosť. 13 Modlite sa k Pánovi, nášmu Bohu, aj za nás, veď sme zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu, a po dnešný deň sa neodvrátila od nás jeho prchkosť a jeho hnev. 14 Prečítajte túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju v dome Pánovom čítali vo sviatočný deň a v príhodné dni.

Vyznanie. – 15 A hovorte: Pán, náš Boh, je spravodlivý. My však, muži Judska a obyvatelia Jeruzalema, musíme sa dnešný deň hanbiť, 16 i naši králi, naše kniežatá, naši kňazi, naši proroci i naši otcovia, 17 pretože sme zhrešili pred Pánom, 18 neposlúchali sme jeho hlas, aby sme kráčali podľa jeho nariadení, ktoré nám predkladal. 19 Odo dňa, čo Pán vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, až po dnešný deň boli sme Pánovi, svojmu Bohu, neposlušní a nevšímavo sme sa odvracali, aby sme nepočuli jeho hlas.  20 Preto viseli na nás nešťastia a kliatba, ktorú Boh nariadil svojmu sluhovi Mojžišovi vtedy, keď vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, aby nám dal krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ako je tomu dnes. 21 Lenže sme nepočúvali hlas Pána, svojho Boha, v rečiach prorokov, ktorých k nám posielal, 22 ale každý išiel za hriešnou žiadosťou svojho srdca, slúžil iným bohom a páchal, čo je zlé v očiach Pána, nášho Boha.

 

 
1 n. O Baruchovi pozri úvod. Jeruzalem padol v piatom mesiaci (mesiac ab) roku 587. Baruch si vybral piate výročie tohto dňa, vtedy čítal zajatcom svoju knihu. Na tento smútočný deň boli zaiste vnímavejší pre Božie slovo. Číslo alebo meno mesiaca sa síce nespomína, ale osnova ho dostatočne označuje slovami: „v čase, keď Chaldejci zaujali Jeruzalem“.
3 – 4. O Joakimovi a Jechoniášovi pozri úvod do Knihy proroka Jeremiáša. – Kráľovskí synovia boli Jechoniášovi funkcionári a dvorania. – Polohu rieky Sud dnes už nevieme určiť, bola však bezpochyby blízko mesta Babylonu.
7. Kňaz Joakim nebol veľkňazom, on len zastupoval v Jeruzaleme veľkňaza Josedeka, ktorého odviedli do zajatia (porov. 1 Krn 5, 41).
8. Sivan bol tretí mesiac hebrejského roku.
20. Ako je tomu dnes – za čias proroka.
  Kniha proroka Barucha