Kniha proroka Malachiáša

Kniha proroka Malachiáša

2 Trest kňazov. – 1 Teraz však, kňazi, vám platí toto rozhodnutie.  2 Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu – hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.  3 Hľa, odtnem vám rameno, vrhnem vám do tváre hnoj – hnoj vašich sviatkov – a ten vás strhne k sebe.  4 Vtedy budete vedieť, že som k vám poslal toto rozhodnutie, pretože mám zmluvu s Lévim – hovorí Pán zástupov. 5 Moja zmluva s ním bola život a pokoj; dal som mu ich teda i bázeň, a on sa ma bál a chvel sa pred mojím menom. 6 Zákon pravdy bol v jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť, pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu. 7 Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom Pána zástupov.  8 Vy však ste sa odchýlili od cesty a mnohých ste urobili kolísavými v zákone; skazili ste zmluvu s Lévim, hovorí Pán zástupov. 9 Nuž aj ja vás urobím opovrhnutými a podlými pred všetkým ľudom, pretože ste nezachovávali moje cesty a robili ste v zákone výnimky.

Výčitky pre miešané manželstvá. –  10 Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo ste si navzájom neverní, že znesväcujete zmluvu vašich otcov? 11 Spreneveril sa Júda, ohavnosť sa stala v Izraeli a Jeruzaleme, lebo Júda znesvätil Pánovu svätyňu, ktorú miloval, a vzal si dcéru cudzieho boha.  12 Nech vyhubí Pán svedka a ručiteľa z Jakubových stánkov mužovi, ktorý to urobil a (pritom) prináša obetu Pánovi zástupov.

Prepúšťanie manželiek . –  13 I túto druhú vec robíte: Pokrývate Pánov oltár slzami, plačom a vzdychaním, takže sa viac neobracia k obete a neprijíma zavďačenie z vašich rúk. 14 A spytujete sa: »Prečo?« – Preto, že Pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci je ona tvoja spoločnica a zmluvná manželka.  15 Či ich neutvoril jeden, keď mu zvýšilo ducha? A čo chce ten jeden? Božie semeno! Nuž chráňte si ducha a nespreneveruj sa manželke svojej mladosti!  16 Ak niekto prepúšťa z nenávisti, hovorí Pán, Boh Izraela, pokrýva si násilenstvom rúcho – hovorí Pán zástupov. Chráňte si teda ducha a nespreneverujte sa!

Boží súd. –  17 Obťažujete Pána svojimi rečami a spytujete sa: »Čímže obťažujeme?« Keď hovoríte: »Každý, aj kto pácha zlo, je príjemný v očiach Pánových a v takých má on záľubu.« Alebo: »Kdeže je Boh, ktorý súdi?«

 
2. Boh odníme kňazom právo, ktoré im dal; Nm 6, 22 – 27.
3. Výraz „odťať rameno“ pozri 1 Sam 2, 31. Tu asi znamená, že kňazom bude odňatá kňazská moc.
4 – 6. Léviho kmeň zasvätil Boh oltáru. O prisľúbeniach tomuto kmeňu porov. Ex 32, 26 n.; Nm 25, 11 – 13; Dt 33, 8 – 11.
8. Porov. pozn. k 1, 7 – 9.
10 n. Izraeliti opovrhujú svojimi a berú si za manželky pohanky. Tým sa prehrešujú aj proti zmluve, ktorú Pán uzavrel s národom, porov. Ex 34, 16; Dt 7, 3 n.
12. Výraz „svedka a ručiteľa“ je neistý; prekladáme ho po malej úprave osnovy. Výraz je azda porekadlo, ktorým sa chce povedať, že muža, ktorý si vzal pohanku, treba vylúčiť z národa.
13 n. Izraeliti prepúšťali svoje manželky a tieto ženy sa nárekom chodili žalovať Bohu do chrámu.
15. Zmysel verša je: Keď Boh vdýchol ducha do Adama, ešte mu zvýšil duch; toho vdýchol do ženy, ktorú stvoril z mužovho tela, čím Boh zdôrazňoval jednotu muža a ženy. Oboch utvoril jeden a ten istý Boh a ten „Jeden“, Boh, za cieľ manželského zväzku určil potomstvo, ktoré má zveľaďovať Boží národ. – Ale preklad i výklad tohto verša je neistý.
16. Hoci zákon dovoľoval prepustiť manželku, prorok, ako vidieť, horlil za pôvodnú nerozlučiteľnosť manželského zväzku.
17. Stať o Božom súde je odpoveď na obvyklú výčitku ľudí, že sa bezbožníkom na zemi vodí lepšie než dobrým.
Kniha proroka Malachiáša