Kniha proroka Malachiáša

Kniha proroka Malachiáša

 

3 1 Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu Panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov – 2 a ktože vydrží deň jeho príchodu, kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. 3 I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a vyčistí synov Léviho. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti. 4 Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých.

5 Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejom, cudzoložníkom, krivoprísažníkom a tým, čo znásilňujú nádenníkov, vdovy a siroty, pokorujú cudzinca a neboja sa ma – hovorí Pán zástupov.  6 Lebo ja, Pán, som sa nezmenil a vy, synovia Jakubovi, ste nezahynuli. 7 Odo dní svojich otcov ste sa odkláňali od mojich zákonov a nezachovávali ste (ich); obráťte sa ku mne a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov. Spytujete sa: »V čom sa máme obrátiť?«  8 Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: »V čomže ťa ukracujeme?« V desiatku a poplatkoch. 9 Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ. 10 Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte – hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.  11 A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný – hovorí Pán zástupov. 12 I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete bohumilá krajina – hovorí Pán zástupov.

13 Silné sú vaše slová proti mne, hovorí Pán, a pýtate sa: »Čo sme hovorili proti tebe?« 14 Vraveli ste: »Darmo je slúžiť Pánovi. Aký osoh máme z toho, že zachovávame, čo prikázal, a že v smútku chodíme pred Pánom zástupov? 15 Teraz však blahoslavíme namyslencov; prospievajú tí, čo páchajú zlo, pokúšajú Boha, a predsa sa zachránia.«

 16 Vtedy hovorili bohabojní medzi sebou a Pán pozoroval a vyslyšal. A napísala sa pamätná kniha pred ním pre tých, čo sa boja Pána a vážia si jeho meno. 17 Budú mi – hovorí Pán zástupov, vlastníctvom v deň, keď budem konať, a budem mať zľutovanie nad nimi, ako má zľutovanie otec nad synom, ktorý mu slúži. 18 Vrátite sa a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým, medzi tým, čo slúži Bohu, a tým, čo mu neslúži.  19 Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli – hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár.  20 Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale! 21 A pošliapete hriešnikov, lebo budú popolom pod vašimi nohami v deň, keď budem ja konať – hovorí Pán zástupov.

Príchod Eliáša. –  22 Spomeňte si na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som mu uložil na Horebe pre celý Izrael, na príkazy a nariadenia. 23 Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. 24 A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.“

 
1 – 4. Na žaloby, že na svete zavládol zločin, prisľubuje Boh Mesiáša, ktorému príde predchodca pripraviť cestu; porov. Iz 40, 3; Mt 11, 10; Lk 7, 27. Mesiáš oslávi svoj chrám (porov. Ag 2, 7) a uskutoční mravnú očistu. Z akejsi zeliny, zvanej borit, pripravovali práči lúh; porov. Jer 2, 22. O podobnej, k vytápaniu kovu prirovnanej mravnej očiste porov. Iz 1, 25; Jer 6, 27; Ez 22, 20. Mesiáš sa volá anjelom, poslom zmluvy, lebo uzavrel novozákonnú zmluvu medzi Bohom a novým Božím národom. Dosť jasne sa v tejto stati naznačuje aj božstvo Mesiáša: Boh hovorí, že pošle pred sebou predchodcu, stotožňuje sa teda s Mesiášom, ktorý má prísť do svojho chrámu. Mesiáš predovšetkým ustanoví čistú obetu; o tej pozri 1, 11.
6 n. Keď sa národ obrátil k Bohu, Boh ho zachránil. Dôkaz toho je, že národ až dosiaľ trvá, napriek svojim hriechom. Ak sa obrátia, aj teraz ich zachráni, lebo on sa nemení, zaobchádza s nimi vždy rovnako podľa zásluh.
8 – 10. O desiatkoch pozri Lv 27, 30 – 33; Nm 18, 20 – 32; Dt 14, 22 – 29. O poplatkoch napr. Nm 15, 17 – 21; Lv 7, 14. 32. – Požehnaním sa tu rozumie dážď.
11. Žráčom tu volá prorok kobylky; porov. Joel 1, 4.
16. Pamätná kniha je symbolom Božej vševedúcnosti, porov. Ž 56, 9; 139, 16. Boh nezabudne na zásluhy nábožných.
19. Verše 19 – 24 sú vo Vg 4, 1 – 6. – Deň, o ktorom sa tu hovorí, je deň súdu.
20. Teliatko poskakuje veľmi veselo. Týmto ľudovým prirovnaním chce prorok znázorniť radosť spasených.
22 – 24. Prorok upozorňuje, že kto chce pri Božom súde obstáť, má zachovávať Boží zákon. Aby súd nezastihol ľudí nepripravených, pošle Boh pred svojím príchodom k súdu proroka Eliáša. O tomto prorokovi vieme, že nezomrel, ale že ho Boh vzal v ohnivom voze do neba (2 Kr 2, 11; Sir 48, 9; 1 Mach 2, 58). – Medzi katolíckymi učencami sú však aj takí, ktorí podľa príkladu sv. Efréma tvrdia, že tu Malachiáš nehovorí o Eliášovi, ale o sv. Jánovi Krstiteľovi, a odvolávajú sa pritom na slová anjela Zachariášovi, otcovi sv. Jána Krstiteľa (Lk 1, 17), a na slová Spasiteľa (Mt 11, 14). Nie je teda celkom isté, že pred posledným súdom príde znovu na zem Eliáš.
Kniha proroka Malachiáša