Kniha proroka Sofoniáša

Kniha proroka Sofoniáša

Výstraha Judsku a Jeruzalemu

2 1 Zhromaždite a pozbierajte sa,

vy, nehanebný národ,

 2 skôr než porodí rozhodnutie

a odletí deň ako pleva.

Skôr než príde na vás

blčiaci Pánov hnev,

skôr než príde na vás

deň Pánovho hnevu.

3 Hľadajte Pána,

všetci pokorní zeme,

ktorí konáte podľa jeho práva,

hľadajte spravodlivosť,

hľadajte pokoru,

možno, že sa schováte

v deň Pánovho hnevu.

 

Výstraha pohanom

 

 4 Lebo Gaza bude opustená

a Askalon pustatinou,

Azot rozoženú za bieleho dňa

a Akaron vyhubia.

 5 Beda obyvateľom pomorského pásu,

národu Kréťanov!

Pánovo slovo je proti vám,

Kanaán, krajina Filištíncov:

„Vyhubím ťa, že nebudeš mať občanov.“

6 Pomorský pás bude nivou,

stepou pre pastierov

a košiarom pre stáda.

7 A pomorský pás bude patriť

zvyškom Júdovým, tam sa budú pásť,

v domoch Askalona budú za večera košiariť,

lebo ich navštívi Pán, ich Boh,

a obráti ich osud.

 

8 „Počul som hanobenie Moabu

a rúhanie synov Amona,

keď znevažovali môj ľud

a rozťahovali sa na jeho území.

 9 Preto ako žijem

– hovorí Pán zástupov,

Boh Izraelov –

Moab bude ako Sodoma

a Amončania ako Gomora,

poľom tŕnia, soľnou baňou

a pustatinou naveky.

Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia

a ostatok môjho národa sa ich zmocní.“

10 Toto ich zastihne pre ich pýchu,

pretože hanobili a vyvyšovali sa

nad národ Pána zástupov.

11 Pán bude hrozný proti nim,

veď vykántri všetkých bohov zeme

a jemu sa bude klaňať každý zo svojej vlasti,

všetky ostrovy národov.

12 „Aj vy, Etiópci...

Tí sú prebodnutí mojím mečom!“

 

13 Vystrie ruku proti severu

a znivočí Asýrsko,

Ninive urobí opusteným,

vyschnutým ako pustatina.

 14 Uprostred neho budú ležať

stáda, húfy rozličných zvierat;

i pelikán a jež

budú nocovať medzi jeho stĺpmi.

Počúvaj! Vresk v oblokoch,

havran na prahu,

lebo cédrové trámy sú vytrhnuté.

 15 Toto je mesto, ktoré plesalo,

bývalo bezstarostne

a hovorilo si v srdci:

„Ja som a nikto viac!“

Ako sa stalo pustatinou,

ležiskom zveriny?

Každý, kto popri ňom prejde,

hvízda a máva rukou.

 
2. Začiatok rozumej: Skôr ako sa stane skutkom, čo ustanovil Pán. Ale text je veľmi neistý.
4. Tu spomínané mestá boli hlavné mestá filištínskych kniežatstiev.
5. Pomorský pás je krajina Filištíncov. Títo pochádzali z ostrova Kréty, porov. 1 Sam 30, 14; Ez 25, 15; Jer 47, 4; Am 9, 7.
9. Moabčania a Amončania bývali na okolí Mŕtveho mora, preto sa ich osud prirovnáva osudu Sodomy a Gomory.
14. Názorne sa opisujú rozvaliny mesta Ninive; z obločných dier rozváľaných budov sú vytrhané mreže a ozýva sa z nich vresk rozličných zvierat. K menám zvierat porov. Iz 14, 23; 34, 11. – Slovo „havran“ čítame so LXX a Vg.
15. Porov. Iz 47, 8.
Kniha proroka Sofoniáša