Kniha proroka Sofoniáša

Kniha proroka Sofoniáša

 

Súd nad Jeruzalemom

3  1 Beda, neposlušnému, poškvrnenému

a násilníckemu mestu.

2 Nepočúvalo na hlas,

neprijalo výstrahu,

nedôverovalo v Pána,

nevinulo sa k svojmu Bohu.

 3 Jeho kniežatá uprostred neho

sú ručiace levy;

jeho sudcovia vlci večerní,

ktorí ráno neobhrýzali.

4 Jeho proroci sú nespoľahliví,

podvodní muži;

jeho kňazi znesvätili sväté,

znásilnili zákon.

5 Pán v jeho strede je svätý,

nerobí neprávosť;

ráno čo ráno dáva svoje právo

svetlom, ktoré neubúda;

ale zločinec nepozná hanby.

 

6 „Vykántril som národy,

spustli ich bašty,

vynivočil som ich ulice,

takže niet chodcov,

vyhubené sú ich mestá,

bez mužov, bez občanov.

 7 Riekol som: Azda sa ma budeš báť,

prijmeš výstrahu.

Nezmizne mu spred očí

všetko, čím som ho navštívil.

Lenže hneď zrána bolo podlé

všetko ich konanie.

 8 Preto čakajte na mňa

– hovorí Pán –,

na deň, keď povstanem ako svedok.

Lebo je mojím právom

zhromaždiť národy,

pozbierať kráľovstvá,

aby som na ne vylial svoju prchkosť,

celý svoj blčiaci hnev,

veď oheň mojej žiarlivosti

pohltí celú zem.

 

Čas spásy

 

 9 Lebo vtedy dám národom čisté pery,

aby všetky vzývali meno Pánovo

a slúžili mu spojenými silami.

 10 Až spoza riek Etiópie

budú moji ctitelia,

potomci mojich roztratených,

prinášať svoje obety.

11 V ten deň sa nebudeš hanbiť

pre rozličné skutky,

ktoré si proti mne spáchal,

lebo vtedy odstránim sprostred teba

tvojich nadutých chvastúňov

a viac sa nebudeš vyvyšovať

na mojom svätom vrchu.

 12 Nechám však v tvojom strede

ľud chudobný a biedny.“

Oni budú dôverovať v Pánovo meno.

 13 Zvyšky Izraela

nebudú páchať neprávosť

a nebudú hovoriť lož;

v ich ústach sa nenájde

podvodný jazyk.

Oni sa budú pásť a košiariť,

že ich neodstraší nik.

 

14 Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael,

teš a raduj sa z celého srdca,

dcéra Jeruzalema!

15 Pán zrušil tvoje pokuty,

odvrátil nepriateľa;

kráľom Izraela uprostred teba je Pán,

nešťastia sa viac neobávaj!

16 V ten deň povedia Jeruzalemu:

„Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!

 17 Uprostred teba je Pán, tvoj Boh,

spásonosný hrdina;

zajasá nad tebou od radosti,

obnoví svoju lásku,

výskať bude od plesania.“

 18 „Zronených pre sviatky

odstránim z teba,

sú ti ťarchou hanebnou.

 19 Hľa, v tom čase skoncujem

s tými, čo ťa utláčali,

zachránim kuľhavého

a pozbieram roztratených,

urobím ich slávnymi a chýrnymi

v celej krajine ich hanby.

20 V tom čase vás privediem,

v tom čase vás pozbieram,

lebo vás urobím slávnymi a chýrnymi

medzi všetkými národmi zeme,

až vám navidomoči

obrátim váš osud,“ – hovorí Pán.

 
1. Toto neposlušné, protiviace sa mesto bol Jeruzalem za čias proroka.
3 n. Porov. Hab 1, 8. – Muži, ktorí sa vydávajú za prorokov, sú falošní proroci.
7. „Spred očí“ prekladáme podľa LXX. Hebr a Vg má: „príbytok“.
8. Boh má právo trestať všetky národy, aj Izrael sa iste dočká trestu.
9. Porov. Iz 6, 5. – „Spojenými silami“ je doslovne: „jedným plecom“.
10. Porov. Iz 18, 1.
12. Toto proroctvo sa vzťahuje na mesiášsky čas, keď Kristus ohlasoval evanjelium chudobným, ktorí v neho dúfali. Bohatí ho však neprijali.
13. V časoch spásy bude Pánovo stádo v bezpečí.
17. Slovo „obnoví“ prekladáme podľa LXX. Hebr a Vg má: „bude mlčať“.
18. Rozumej: Nebude takých, čo budú zronení, že v zajatí nemôžu zasvätiť sviatky Izraela. – Ale lepšie je azda preložiť s Junkerom: „Bez prestania, beznádejne zronených.“
19. Utláčaný národ sa prirovnáva k ovečkám. Ale dostane sa mu slávy aj v krajinách, v ktorých znášal hanbu zajatia.
Kniha proroka Sofoniáša