Prvý list Timotejovi

Prvý list Timotejovi

2 Liturgická modlitba. – 1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, 2 za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 3 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.  5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, 6 ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. 7 A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola – hovorím pravdu, neklamem –, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.

 

Muži a ženy v liturgickom zhromaždení. –  8 Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. 9 Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; 10 ale ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

 11 Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. 12 Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. 13 Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu.  15 Ale spasí sa rodením detí; ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.

5 – 6. Táto formula, ako sa zdá, obsahuje vyznanie viery, používané v prvotných kresťanských spoločenstvách. Kristova smrť je svedectvom o Otcovej láske (Jn 3, 16) i o jeho vlastnej láske (1 Jn 3, 16).
8. Prví kresťania sa modlili s rozpätými a pozdvihnutými rukami.
11 – 15. V tejto časti treba brať do úvahy to, čo sa odvodzuje zo sociálneho zamerania listu. Bolo by anachronizmom hľadať tu riešenie aktuálnych problémov služby žien pri bohoslužbách. Tvrdením, že žena bude spasená rodením detí (v. 15), sa Pavol stavia pravdepodobne proti bludárom, čo zavrhovali manželstvo (1 Tim 4, 3). Odporúčaním, aby sa ženy učili v tichosti, sa Pavol stavia najmä proti tým, čo sú „klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí“ (1 Tim 5, 13).
15. „Ak vytrvajú“ sa vzťahuje na vieru a lásku a posväcovanie žien.
Prvý list Timotejovi