Prvý list Timotejovi

Prvý list Timotejovi

Duchovní pastieri, čistota viery a pravá nábožnosť, 3, 1 – 4, 16

 

3 Biskupi. –  1 Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele.  2 Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; 3 nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; 4 musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. 5 Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?! 6 Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu.  7 Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.

 

Diakoni. –  8 Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku, 9 ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. 10 Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu.  11 Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom. 12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. 13 Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

 

Tajomstvo nábožnosti. – 14 Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, 15 ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.  16 A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti:

 

On sa zjavil v tele,

bol ospravedlnený v Duchu,

ukázal sa anjelom,

zvestovali ho národom,

na svete v neho uverili,

vzatý bol do slávy.

 
1. „Biskupstvo“ (episkopé) tu ešte neznamená biskupský úrad v dnešnom význame. „Biskupi“, čiže strážcovia, dozorcovia, mali vedúcu funkciu v miestnej cirkvi, ale nie je nám dostatočne známe, čím sa líšili od „starších, “ t. j. presbyterov. Presné rozlíšenie medzi biskupmi, staršími (presbytermi) a diakonmi nastalo až neskôr.
2. Je možné, že Pavol žiada, aby biskupom bol muž, ktorý bol iba raz ženatý, čiže po smrti manželky má zostať vdovcom. Nie je však vylúčené, že výraz „muž jednej ženy“, podobne ako výraz „manželka jedného muža“, ktoré sa nachádzajú v židovských a pohanských nápisoch z tých čias, označujú zvlášť vrúcnu manželskú lásku.
7. „Čo sú mimo“, čiže nekresťania.
8. Diakoni sa venovali najmä chudobným a chorým.
11. Buď ide o manželky diakonov, alebo, a to je pravdepodobnejšie, o diakonky (porov. Rim 16, 1 n.), ktorým sa v Cirkvi zverovali určité služby bez toho, že by prijali sviatostnú vysviacku.
16. Je to fragment starokresťanského hymnu na oslavu Krista. Vo výraze „ospravedlnený v Duchu“ je narážka na Kristovo zmŕtvychvstanie (porov. Rim 1, 4).
Prvý list Timotejovi