Prvý Petrov list

Prvý Petrov list

3 Kresťanské svedectvo v manželskom živote. –   1 Podobne ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, 2 keď uvidia váš čistý život v bázni.  3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, 4 ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. 5 Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom;  6 ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.

 7 Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.

 

Výzva na trpezlivosť. – 8 Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! 9 Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

 

 10 „Veď kto chce milovať život

a vidieť dobré dni,

nech zdržiava svoj jazyk od zlého

a svoje pery od reči úlisnej.

11 Nech sa vyhýba zlu a robí dobre,

nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.

12 Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých

a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch;

ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.“

 

Pohnútky kresťanského života, 3, 13 – 5, 11

 

Príklad trpiaceho Krista. – 13 Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!  14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa,  15 ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. 16 Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. 17 Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.  18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.  19 V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení.  20 Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu osem ľudí.  21 To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, 22 ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.

 
1 – 7. Porov. Ef 5, 22 – 23; Kol 3, 18 – 4, 1.

3, 1. „Slovu“ evanjelia.
3. Apoštol Peter neodsudzuje ozdoby, ale nabáda starať sa o bohatstvo duše.
6. „Pánom“ – pozri Gn 18, 12. Pohanské ženy sa prijatím viery stali duchovnými dcérami Sáry, manželky praotca vo viere.
7. „Ženskou nádobou“, čiže prirodzenosťou.
10 – 12. Porov. Ž 34, 13 – 17.
14. Porov. Iz 8, 12; Mt 5, 10.
15. Iz 8, 13.
18. Porov. Hebr 9, 15. 28.
19 n. Toto miesto je teologicky veľmi dôležité, lebo hovorí o Kristovom zostúpení k zosnulým, ktoré sa stalo článkom viery.
20. Porov. Gn 7, 7.
21. Záchrana z vody v Noemovom korábe bola predobrazom krstu. Ako boli v korábe zachránení z vody tí, čo verili Noemovi, tak vo svätom krste je človek vodou a Božím slovom očistený od hriechov a je zachránený.
Prvý Petrov list