Kniha Náreky

 

Kniha Náreky

KNIHA NÁREKY

 

 Keď odviedli Izrael do zajatia a Jeruzalem ostal opustený, sedel Jeremiáš v plači a týmito žalospevmi nariekal nad Jeruzalemom. Zatrpknutou dušou si vzdychol, zakvílil a prehovoril:

 

1 Prvá elégia

 

Alef  1 Ach, ako sedí osamelé mesto

(kedysi) plné ľudu,

postihol osud vdovy

paniu národov,

kňažná medzi krajinami

ostala poplatnicou.

 

Bet  2 Prehorko plače v noci,

líca má zaslzené,

niet, kto by ju potešil

zo všetkých jej milencov;

priatelia, tí ju opustili,

prešli k jej nepriateľom.

 

Gimel 3 Pod nátlakom sa sťahoval Júda,

vo veľkom nevoľníctve;

uprostred národov býva,

spočinku nenachodí.

Dochytili ho stíhači

zbitého útrapami.

 

Dalet 4 Cesty Siona smútia,

že niet pútnikov na sviatky:

brány má všetky spustnuté.

Žalostia jeho kňazi,

jeho panny sú skľúčené

a on? – ach, trpko mu je!

 

He  5 Jeho odporci triumfujú,

jeho nepriatelia sú šťastní,

pretože Pán ho skľúčil

pre množstvo jeho hriechov.

Dietky mu ženie do zajatia

pred sebou utláčateľ.

 

Vau 6 Sionskú dcéru opustila

všetka jej nádhera,

jej kniežatá sú sťa jelene,

čo pastvu nenachodia,

čo bezvládne sa vlečú

pred tvárou stíhača.

 

Zain  7 Jeruzalem spomína na dni

plaču a biedy,

(na všetky svoje skvosty,

ktoré mal od dávnych dní);

keď mu ľud padal rukou nepriateľa

a nemal pomocníka,

nepriateľ sa naň díval, smial sa

jeho záhube.

 

Chet  8 Pochybil Jeruzalem veľmi,

preto sa stal odporným,

opovrhli ním všetci ctitelia,

keď uzreli jeho hanbu,

on sám však vzdychá,

odvracia sa preč.

 

Tet 9 Škvrny sú na jeho vlečkách,

na následky si nespomenul

a poklesol úžasne,

nemá tešiteľa.

„Na moju biedu pozri, Pane,

nepriateľ ma, hľa, premohol!“

 

Jod  10 Jeho nepriateľ vystrel ruku

na všetky jeho skvosty;

hej, videl, ako do svätyne

vniká mu ľud pohanský,

ktorému zakázal si vkročiť

do svojho zhromaždenia.

 

Kaf  11 Všetok jeho ľud kvíli,

hľadajú chlieb;

svoje skvosty dali za jedlo,

aby sa do nich vrátil život.

„Pozriže, Pane, zhliadni,

aký som znevážený.“

 

Lamed  12 „Všetci, čo prechádzate cestou,

pozrite a viďte,

či je bôľ ako môj bôľ,

ktorým som postihnutý,

ktorým ma poranil Pán

v deň pále svojho hnevu!

 

Mem  13 Z výsosti poslal oheň

do mojich kostí a pokarhal ma,

pred moje nohy rozostrel sieť

a nazad ma odohnal,

spravil ma spustošeným,

nemocným po celý deň.

 

Nun  14 Spriahnuté je jarmo mojich vín,

sú popletené v jeho ruke,

presahujú mi šiju,

klesá mi sila.

Pán ma vydal do rúk,

nemôžem povstať.

 

Samech  15 Pán zavrhol všetkých vodcov

v mojom strede,

vyhlásil proti mne sviatok,

aby zlomil moju mlaď.

Pán šliapal v lise

panenskú dcéru Júdovu.

 

Ajin 16 Pre toto ja plačem,

oko mi roní vlahu,

lebo sa vzdialil ten, čo teší,

čo by mi vrátil život.

Moji synovia zhynuli,

veď nepriateľ zvíťazil!“

 

Pe 17 Sion rozpína ruky,

potešiteľa nemá.

Pán vzbudil proti Jakubovi

jeho susedných nepriateľov,

i stal sa Jeruzalem

medzi nimi odporným.

 

Sade 18 „On, Pán je spravodlivý,

veď som vzdoroval jeho slovám.

Počujže, každý národ,

a pozri moju bolesť:

panenky moje i junáci

odišli do zajatia.

 

Kof 19 Volal som svojich milých,

ale tí ma zradili;

kňazi a moji starci

zahynuli v meste,

pretože si hľadali jedlo,

aby si udržali život.

 

Reš  20 Pozriže, Pane, je mi krušno,

búri sa moje vnútro,

srdce sa vo mne zviera,

hej, veľmi som sa vzpieral;

meč zbíja vonku,

vnútri mám tiež smrť.

 

Šin  21 Počuli, že ja vzdychám,

potešiteľa nemám,

odporci počuli moju skazu,

tešili sa, že si ty konal,

priviedol si ohlásený deň.

Nech ich stihne to, čo mňa!

 

Tau 22 Nech príde k tebe všetka ich zlosť,

potom však urob s nimi,

ako si spravil so mnou

pre všetky moje hriechy!

Množstvo je mojich vzdychov

a srdce mi je choré.“

 
1. Prorok vo svojich nárekoch často a hneď aj tu na začiatku zosobňuje Jeruzalem. Mesto ovdovelo, lebo ho opustil Boh (porov. pozn. k Iz 50, 1 n.). Kedysi, najmä za čias Dávida a Šalamúna, platili Izraelu poplatky cudzie národy, teraz je Izrael pod cudzím jarmom.
2. Milenci Izraela boli pohanské národy a ich modly, pre ktoré opustil Pána; porov. Jer 2, 25; 3, 1 n.; 4, 30 atď.
5. Namiesto „triumfujú“ sa doslova uvádza: „stali sa hlavou“, t. j. dostali sa na vrch.
7. Dva polstichy, ktoré sme dali do zátvoriek, nepatria do pôvodnej osnovy.
8 n. Jeruzalem sa predstavuje ako žena v šatách s dlhými, ale nečistými vlečkami.
10. Dt 23, 2 – 4 sú vypočítané národy, ktoré nesmeli vkročiť ani do svätostánku (neskôr chrámu), ani do jeho nádvoria.
11. O hlade v meste pozri Jer 38, 9.
12. Začiatok verša je v hebrejskej osnove porušený, prekladáme ho podľa LXX a Vg.
13. Výraz: „pokarhal ma“ prekladáme podľa Vg. V hebr. texte je osnova neistá.
14. Verš je neistý, ale jeho zmysel môže byť len tento: Jeruzalem sa žaluje: Z mojich hriechov sú upletené povrazy, ktoré Boh drží vo svojich rukách a ktorými mám na šiju pripevnené jarmo. Množstvo mojich hriechov je také veľké, že sa topím v nich, preto ma Pán vydal do rúk nepriateľov, od ktorých sa nemôžem oslobodiť. – Vg prekladá začiatok: „Bedlil (Pán; t. j. pozoroval) nad jarmom mojich vín.“
15. Deň odplaty bol pre Pána sviatok. – O šliapaní nepriateľov v lise pozri Iz 63, 1 n.
20. Vnútro (doslovne: vnútornosti, črevá) je sídlo citov, podobne ako obličky. Porov. Jer 4, 19.
21. Ohlásený deň je deň, keď na mesto dopadol Bohom predpovedaný trest. Nepriatelia sa tešili, že Boh už nielen hovoril, ale aj konal: trestal národ.
  Kniha Náreky