Kniha Náreky

Kniha Náreky

4 Štvrtá elégia

 

Alef  1 Ako sa zatemnilo zlato,

zmenil sa šľachtený kov!

Sväté kamene ležia roztratené

po rohoch všetkých ulíc.

 

Bet 2 Siona synov vzácnych,

odvažovaných zlatom,

pokladali za nádoby z hliny,

dielo hrnčiarových rúk!

 

Gimel  3 Ešte aj šakal podá prsia,

pridojí svoje štence:

len dcéra môjho ľudu je ukrutná

ako pštros v púšti.

 

Dalet 4 Dojčaťu prischol jazyk

k ďasnám od smädu;

deti si prosili chlieb,

a nebolo, kto by im ho lámal.

 

He 5 Čo rozkošnícky jedávali,

klesali na uliciach.

Tí, čo si hovievali na purpure,

objímali hnoj.

 

Vau 6 Väčší bol zločin dcéry môjho ľudu

než hriech Sodomy.

Tá bola vyvrátená razom,

ruky neustali v nej.

 

Zain  7 Čistejší než sneh boli jeho nazirejci,

beleli sa nad mlieko,

ružovší boli nad koraly,

postava ich sťa zafír.

 

Chet 8 Ich výzor stemnel nad čierňavu,

po uliciach ich nerozoznať,

na kostiach scvrkla sa im koža,

bola ako drevo zoschnutá.

 

Tet  9 Šťastnejší boli tí, ktorých pozrážal meč,

než tí, ktorých pozrážal hlad;

veď títo schradli, zrazila ich

neplodnosť poľa!

 

Jod 10 Ruky jemnocitných žien

piekli si vlastné dietky,

ich pokrmom sa stali,

keď mrela dcéra môjho ľudu.

 

Kaf 11 Pán už dovŕšil svoju prchkosť,

vylial svoj hnev žeravý,

podpálil na Sione oheň,

ktorý mu hltal základy.

 

Lamed 12 Králi zeme neuverili,

občania sveta tiež nie,

že by odporca a nepriateľ vkročil

do brán Jeruzalema.

 

Mem  13 Pre hriech jeho prorokov,

pre viny jeho kňazov,

čo uprostred neho vylievali

krv spravodlivých,

 

Nun 14 blúdili slepo po uliciach,

poškvrnili sa krvou,

nebolo preto možno

dotýkať sa ich rúcha.

 

Samech 15 Volajú na nich: „Preč! Nečistý!

Netýkajte sa! Preč! Preč!“

Ak sa odtackajú, národy im vravia:

„Viac ich už nehostíme!“

 

Pe 16 Tvár Pánova ich roztrúsila,

nepozrie sa viac na nich,

osoby kňazov si nevážia,

pre starcov niet milosti.

 

Ajin  17 Oči nám stále túžia,

márne hľadajú pomoc,

na svojej postriežke sme striehli

na národ, ktorý nezachráni.

 

Sade 18 Na naše kroky poľovali,

bránili vkročiť na ulice.

Prišiel náš koniec, došli nám dni,

veru náš koniec prišiel.

 

Kof  19 Ľahší sú naši stíhatelia

než orly nebies,

po vrchoch nás hnali,

na púšti striehli na nás.

 

Reš  20 Dych našich nozdier, pomazaný Pánov,

chytil sa do ich jám,

o ktorom sme vraveli: „V jeho tôni

budeme bývať medzi národmi.“

 

Šin  21 Dcéra edomská, plesaj, teš sa,

občianka krajiny Us!

I k tebe príde kalich,

opiješ, obnažíš sa.

 

Tau 22 Dcéra sionská, dovŕšil sa tvoj hriech,

už ťa viac nedá do zajatia.

Stresce tvoju vinu, dcéra Edomu,

tvoje hriechy odhalí.

 
1. Zlato a posvätné kamene sú obyvatelia Jeruzalema.
3. Podľa staršieho názoru pštros znesie svoje vajcia do horúceho piesku púšte a viac sa o ne neobzrie; pozri Jób 39, 13 – 16. – V meste panoval hlad, že matky nemali mlieka a nemohli kojiť svoje deti.
7. Nazirejci sa zaviazali Bohu sľubom, že za určitý čas alebo doživotne sa budú zdržiavať opojného nápoja a dotyku mŕtvoly. Ich vonkajším znakom bolo, že si za ten čas, kým ich sľub trval, nestrihali vlasy. – Verš je však veľmi neistý a mnohí ho rozličným spôsobom menia.
9 n. O hlade v Jeruzaleme pozri 1, 11. 19; 2, 12. 20; 4, 3 – 4; porov. pozn. k Jer 19, 9; 38, 9.
13 – 16. Verše sú veľmi nejasné, preto je ich výklad neistý.
17. Obliehaný Jeruzalem čakal pomoc od Egypťanov, ale tí ho sklamali; porov. úvod ku Knihe proroka Jeremiáša a Jer 37, 5 n.
19. Po páde mesta mnohí chceli ujsť do vrchov alebo na púšť; porov. Jer 39, 4; 52, 7 n.; 2 Kr 25, 5 n.
20. Verš hovorí o kráľovi Sedekiášovi preto, lebo bol „pomazaným Pánovým“.
21. Prorok posmešne vyzýva Edomčanov, aby sa radovali. Porov. Jer 49, 7; o zemi Us (Hus) pozri pozn. k Jer 25, 20, kde sa aj táto zem, aj Edom vypočítava medzi národmi, ktoré budú piť kalich Pánovho hnevu.
Kniha Náreky